Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS 2024

Szkolenie ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


Szkolenie online – ZFŚS 2024. Zakładowa działalność socjalna, tworzenie odpisów i gospodarowanie środkami funduszu socjalnego okiem eksperta, praktyka. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – internetowe szkolenie online prowadzone jest na żywo.

Jak tworzyć fundusz socjalny? W trakcie szkolenia poznasz zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszu socjalnego. Sprawdzisz, kto i na jakie świadczenia socjalne może liczyć? Będziesz wiedział, jak ustalać wysokość odpisów na ZFŚS. Poznasz metody przeliczania liczby pracowników na pełne etaty.

Uzyskasz odpowiedzi na wiele pytań o ZFŚS. Podczas szkolenia nauczysz się redagowania zakładowego regulaminu socjalnego. Uzyskasz garść praktycznych porad jak dokumentować i prowadzić ewidencję wydatków na ZFŚS. Zapoznasz się z najtrudniejszymi kazusami dotyczącymi funkcjonowania ZFŚS.

 

ZFŚS - Szkolenie o funduszu socjalnym

Szkolenie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych


Podczas internetowego szkolenia online chcemy wyjaśnić, czym jest zakładowy fundusz socjalny, jak obliczać odpisy na ZFŚS i jaka jest ich wysokość oraz kto może korzystać ze środków funduszu socjalnego? Omówimy zasady opodatkowania świadczeń socjalnych wynikające z przepisów ustawy o ZFŚS oraz  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w zakresie zwolnień podatkowych dla świadczeń socjalnych).

Szkolenie online ZFŚS, fundusz socjalny 2024


 • Kompleksowe szkolenie poświęcone zasadom tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
 • Omówienie przepisów prawa dotyczących tworzenia ZFŚS, definicji działalności socjalnej i zasad finansowania.
 • Szczegółowe przedstawienie procesu tworzenia ZFŚS, z wskazaniem sytuacji, w których jest to konieczne, oraz rozważenie możliwości modyfikacji przepisów.
 • W trakcie szkolenia prezentujemy teorię i praktykę tworzenia i gospodarowania środkami ZFŚS.
 • Zwracamy uwagę na szczegółowe omówienie świadczeń, które mogą być realizowane i finansowane w ramach funduszu socjalnego.
 • Wspólnie zastanowimy się, kto i na jakich zasadach może korzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 • Sprawdzimy ile wynosi fundusz socjalny w 2024 roku, jak jest aktualna wysokość odpisów na ZFŚS, jak obliczyć odpis na fundusz socjalny?
 • Poszukamy odpowiedzi na pytanie czy to pracownik płaci na ZFŚS i czy pracodawca może nie wypłacić funduszu socjalnego?
 • Porozmawiamy o redagowaniu regulaminu socjalnego – poznasz rekomendacje i wskazówki.

Co obejmuje szkolenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – ZFŚS 2024?


 • Zasady finansowania działalności socjalnej ze środków ZFŚS, rodzaje finansowanych działań i osoby uprawnione do otrzymania środków.
 • Praktyczne aspekty dokonywania odpisu na rzecz funduszu socjalnego, w tym obliczanie wysokości odpisu, ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych i dokonywanie korekt.
 • Rodzaje świadczeń socjalnych przyznawanych z ZFŚS, takie jak paczki dla dzieci, karnety do klubu fitness, zapomogi, „wczasy pod gruszą,” pożyczki mieszkaniowe, świadczenia na rzecz emerytów i rencistów, czy dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Kryteria przyznawania świadczeń socjalnych, w tym zasady dokumentowania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób ubiegających się o świadczenia.
 • Omówienie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), w tym uzgadniania regulaminu, postanowień obligatoryjnych i fakultatywnych, oraz częstych błędów w regulaminach socjalnych.
 • Zasady gospodarowania środkami ZFŚS, w tym postępowanie z niewykorzystanymi środkami funduszu.
 • Rola i funkcje Komisji Socjalnej, modele Komisji Socjalnej, tworzenie regulaminu Komisji, oraz zakres kompetencji.
 • Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów dotyczących ZFŚS, rodzaje i zakres odpowiedzialności, osoby ponoszące odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie, i uprawnienia inspektorów pracy w zakresie karania.
 • Kwestie związane z opodatkowaniem i składkami ZUS od świadczeń ZFŚS, przepisy dotyczące podatku dochodowego, zasady uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne, i problematyka rozliczania składek.
 • Zgodność z RODO w zakresie ochrony danych osobowych w ustawie o ZFŚS, dokumenty wymagane od osób uprawnionych, dokumentowanie przyznawania świadczeń, i ochrona danych osobowych.

Sprawdź szczegółowy wykaz omawianych zagadnień – Program szkolenia

Zapraszamy osoby odpowiedzialne za działalność socjalną


Udział w praktycznych warsztatach dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych rekomendujemy przede wszystkim osobom zajmującym się na co dzień tematyką związaną z gospodarowaniem środkami ZFŚS. Szkolenie  – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce przeznaczone jest dla pracowników działu płac, księgowych i pracodawców. Kurs kierujemy do pracowników odpowiedzialnych za tworzenie i prowadzenie ZFŚS, do reprezentantów załogi, przedstawicieli związków zawodowych i członków komisji socjalnych.

Czego się nauczysz uczestnicząc w szkoleniu ZFŚS?


 • Tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, włączając w to zrozumienie przepisów prawa i zasad finansowania.
 • Efektywnego dokonywania odpisu na rzecz funduszu socjalnego, w tym obliczania i korygowania kwot.
 • Przyznawania różnorodnych świadczeń socjalnych z ZFŚS, dostosowanych do potrzeb pracowników.
 • Zastosowania kryteriów przyznawania świadczeń socjalnych i dokumentowania sytuacji pracowników.
 • Opracowywania regulaminu ZFŚS zgodnego z przepisami i unikanie błędów w zakładowych regulaminach socjalnych.
 • Zarządzania środkami funduszy socjalnych, w tym efektywnego gospodarowania i postępowania z niewykorzystanymi środkami.
 • Sprawnego funkcjonowania Komisji Socjalnej, włączając w to tworzenie regulaminu i określanie kompetencji.
 • Świadomego przestrzegania przepisów dotyczących ZFŚS i unikania konsekwencji nieprzestrzegania prawa.
 • Rozliczania podatku dochodowego i składek ZUS od świadczeń ZFŚS, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zgodności z RODO w zakresie ochrony danych osobowych w kontekście świadczeń ZFŚS, włączając w to dokumentację i ochronę prywatności pracowników.

Jak wyglądają internetowe zajęcia online na żywo?


 • Zapraszamy na ciekawe zajęcia prowadzone online na żywo w czasie rzeczywistym.
 • Masz bezpośredni kontakt z wykładowcą podczas szkolenia i możliwość zadawania na bieżąco pytań i zgłaszania sugestii.

Szkolenie o funkcjonowaniu funduszu socjalnego 2024


Tematyka szkolenia: ZFŚS 2024 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, działalność socjalna. Kurs dla pracowników działu płac, księgowych i pracodawców tworzących ZFŚS.

Omawiane zagadnienia: Tworzenie funduszu, gospodarowanie środkami funduszu socjalnego, finansowanie działalności socjalnej, dokonywanie odpisów, rodzaje świadczeń, regulamin ZFŚS, kryteria przyznawania świadczeń, funkcjonowanie komisji socjalnych – Program szkolenia

Wykładowca: Ekspert prawa pracy, specjalista ds. ZFŚS – Katarzyna Gospodarowicz

Czas szkolenia: 5 godzin z przerwami, zajęcia online na żywo

Certyfikat: Otrzymujesz imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

Faktury: Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed szkoleniem – Płatności

Materiały szkoleniowe: W cenie szkolenia materiały w postaci elektronicznej

Placówka oświatowa: Zobacz nasze zaświadczenia i wpisy w rejestrach

Szkolenia wewnętrzne: Dopasujemy kurs do Twoich potrzeb – Szkolenie na zamówienie

Inne szkolenia: Pozostałe podobne szkolenia znajdziesz w kategorii – Prawo pracy, ZUS

Kontakt: Polbi – Warszawa, tel. 721 547 750, formularz kontaktowy, e-mail: biuro@polbi.com.pl

648 zł
netto = brutto
Zapisz się na szkolenie
Termin
21 maja 2024
Wtorek, w godz. 9:30-14:30
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Katarzyna Gospodarowicz