Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS 2024

ZFŚS 2024 - GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI SOCJALNYMI

Program szkolenia online na żywo


1. Zasady tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Przedstawienie przepisów prawa w zakresie tworzenia ZFŚS.
 • Zdefiniowanie działalności socjalnej i zasad jej finansowania.
 • Szczegółowe omówienie zasad tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).
 • Wskazanie sytuacji, w których tworzenie funduszu socjalnego nie jest konieczne.
 • Rozważenie możliwości modyfikacji przepisów ustawowych w kwestii tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

2. Działalność socjalna – finansowanie ze środków ZFŚS

 • Omówienie zasad finansowania ze środków ZFŚS.
 • Wskazanie rodzajów działalności finansowanej ze środków ZFŚS.
 • Przedstawienie osób uprawionych do otrzymania środków z ZFŚS.

3. Dokonywanie odpisu na rzecz funduszu socjalnego

 • Przedstawienie sposobu obliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 • Ustalanie przeciętnej liczy zatrudnionych.
 • Omówienie sposobu dokonywania korekty odpisu na fundusz socjalny należnego za dany rok.
 • Wskazanie skutków wadliwego wyliczenia i przekazania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Rodzaje świadczeń socjalnych

Świadczenia przyznawane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS):

 • Paczki dla dzieci.
 • Karnety do klubu fitness.
 • Zapomogi.
 • „Wczasy pod gruszą”.
 • Wycieczki i imprezy zbiorowe.
 • Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS.
 • Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów.
 • Dopłaty z funduszu socjalnego do wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Świadczenia rzeczowe i bony.

5. Kryteria przyznawania świadczeń socjalnych

 • Omówienie kryteriów stosowanych przez pracodawców przy ustalaniu prawa do przyznawania świadczeń socjalnych finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Przeanalizowanie zasad dokumentowania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób ubiegających się o uzyskanie świadczeń z funduszu socjalnego.
 • Stworzenie modelowego wzoru oświadczenia pracownika.
 • Rozważenie skutków podania nieprawdziwych danych przez pracownika.
 • Omówienie zagadnienia ochrony danych osobowych w składanych przez pracowników oświadczeniach.

6. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

 • Omówienie trybu uzgadniania regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Wskazanie na obligatoryjne i fakultatywne postanowienia regulaminu ZFŚS.
 • Przedstawienie i wyjaśnienie najczęściej popełnianych błędów w zakładowych regulaminach socjalnych.

7. Zasady gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych

 • Omówienie podstawowych zasad gospodarowania środkami funduszy socjalnych.
 • Wskazanie na zasady postępowania z niewykorzystanymi środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

8. ZFŚS – Komisja Socjalna

 • Wskazanie roli i funkcji Komisji Socjalnej.
 • Omówienie występujących w praktyce modeli Komisji Socjalnej.
 • Przeanalizowanie zasad tworzenia regulaminu Komisji Socjalnej.
 • Ustalenie podstawowego zakresu kompetencji Komisji Socjalnej.

9. Fundusz socjalny – konsekwencje nieprzestrzegania przepisów

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

 • Omówienie rodzajów i zakresu odpowiedzialności dotyczącej działalności socjalnej.
 • Wskazanie osób, które z ramienia pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie ZFŚS.
 • Przedstawienie uprawnień w zakresie karania przysługujących inspektorom pracy.

10. Opodatkowanie i składki ZUS

Kwestie związane z rozliczaniem podatku dochodowego i odprowadzaniem składek do ZUS od świadczeń przyznanych z ZFŚS:

 • Przepisy dotyczące podatku dochodowego od świadczeń z ZFŚS.
 • Zasady uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń z ZFŚS.
 • Nieprawidłowości w zakresie rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy – wybrane zagadnienia.

11. RODO a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Ochrona danych osobowych, przepisy RODO w ustawie o ZFŚS.
 • Dokumenty, jakich mogą żądać pracodawcy od osób uprawnionych do korzystania ze środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Dokumentowanie przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego.

12. ZFŚS – Podsumowanie zajęć, panel dyskusyjny

Podsumowanie szkolenia oraz czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) a także okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

648 zł448 zł
netto = brutto
Cena promocyjna obowiązuje do 8/28/2024 pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.
Zapisz się na szkolenie
Termin
29 sierpnia 2024
Czwartek, w godz. 9:30-14:30
Lokalizacja
Szkolenie online na żywo
Osoba prowadząca
Katarzyna Gospodarowicz
Uczymy tego, na czym się znamy.