Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

721 547 750

logo

22 629 13 88

721 547 750

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS 2022

Termin:

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS 2022

Zasady tworzenia i gospodarowania funduszem socjalnym, osoby uprawnione, możliwe świadczenia i stosowne zapisy w Regulaminie Funduszu, rola związków zawodowych.

ZFŚS 2022 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poznasz zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszu socjalnego, aktualną wysokość odpisów, realizowane świadczenia, redagowanie regulaminu socjalnego. Fundusz socjalny w praktyce krok po kroku.

 

ZFŚS 2022 – Fundusz socjalny krok po kroku okiem praktyka


 • Poznasz zasady tworzenia i gospodarowanie środkami funduszu socjalnego

 • Sprawdzisz, kto i na jakie świadczenia socjalne może liczyć

 • Będziesz wiedział, jak ustalać wysokość odpisów na ZFŚS

 • Poznasz metody przeliczania liczby pracowników na pełne etaty

 • Nauczysz się redagowania zakładowego regulaminu socjalnego

 • Dowiesz się wszystkiego o roli,  funkcji i kompetencjach Komisji Socjalnej

 • Zapoznasz się z najtrudniejszymi kazusami dotyczącymi funkcjonowania ZFŚS

 


Szkolenie - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).


Warsztaty prowadzi Katarzyna Gospodarowicz, radca prawny który doradza i pomaga pracodawcom w tworzeniu ZFŚS i reprezentuje ich w sporach wynikających z prowadzonej działalności socjalnej. Podczas warsztatów podzieli się z Państwem radami i praktycznymi przykładami stosowanych rozwiązań.

 

 

ZFŚS 2022 – Idea szkolenia. Podczas szkolenia chcemy wyjaśnić, czym jest zakładowy fundusz socjalny, jak obliczać odpisy na ZFŚS i jaka jest ich wysokość oraz kto może korzystać ze środków funduszu socjalnego? Omówimy zasady opodatkowania świadczeń socjalnych wynikające z przepisów ustawy o ZFŚS oraz  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w zakresie zwolnień podatkowych dla świadczeń socjalnych).

 

Adresaci, grupa docelowa, profil uczestnika. Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce przeznaczone jest dla pracowników działu płac, księgowych i pracodawców. Kurs kierujemy do pracowników odpowiedzialnych za tworzenie i prowadzenie ZFŚS, do reprezentantów załogi, przedstawicieli związków zawodowych i członków komisji socjalnych.

 

Program szkolenia


ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY – ZFŚS 2022

 

I. Tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 1. Przedstawienie przepisów prawa w zakresie tworzenia ZFŚS.
 2. Zdefiniowanie działalności socjalnej i zasad jej finansowania.
 3. Szczegółowe omówienie zasad tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).
 4. Wskazanie sytuacji, w których tworzenie funduszu socjalnego nie jest konieczne.
 5. Rozważenie możliwości modyfikacji przepisów ustawowych w kwestii tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

II. Działalność socjalna – finansowanie ze środków ZFŚS

 1. Omówienie zasad finansowania ze środków ZFŚS.
 2. Wskazanie rodzajów działalności finansowanej ze środków ZFŚS.
 3. Przedstawienie osób uprawionych do otrzymania środków z ZFŚS.

 

III. Dokonywanie odpisu na rzecz funduszu socjalnego

 1. Przedstawienie sposobu obliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 2. Ustalanie przeciętnej liczy zatrudnionych.
 3. Omówienie sposobu dokonywania korekty odpisu na fundusz socjalny należnego za dany rok.
 4. Wskazanie skutków wadliwego wyliczenia i przekazania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

IV. Rodzaje świadczeń socjalnych

Świadczenia przyznawane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS):

 • paczki dla dzieci,
 • karnety do klubu fitness,
 • zapomogi,
 • „wczasy pod gruszą”,
 • wycieczki i imprezy zbiorowe,
 • pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS,
 • świadczenia na rzecz emerytów i rencistów,
 • dopłaty z funduszu socjalnego do wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • świadczenia rzeczowe i bony.

 

V. Kryteria przyznawania świadczeń socjalnych

 1. Omówienie kryteriów stosowanych przez pracodawców przy ustalaniu prawa do przyznawania świadczeń socjalnych finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 2. Przeanalizowanie zasad dokumentowania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób ubiegających się o uzyskanie świadczeń z funduszu socjalnego.
 3. Stworzenie modelowego wzoru oświadczenia pracownika.
 4. Rozważenie skutków podania nieprawdziwych danych przez pracownika.
 5. Omówienie zagadnienia ochrony danych osobowych w składanych przez pracowników oświadczeniach.

 

VI. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

 1. Omówienie trybu uzgadniania regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 2. Wskazanie na obligatoryjne i fakultatywne postanowienia regulaminu ZFŚS.
 3. Przedstawienie i wyjaśnienie najczęściej popełnianych błędów w zakładowych regulaminach socjalnych.

 

VII. Zasady gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych

 1. Omówienie podstawowych zasad gospodarowania środkami funduszy socjalnych.
 2. Wskazanie na zasady postępowania z niewykorzystanymi środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

VIII. ZFŚS – Komisja Socjalna

 1. Wskazanie roli i funkcji Komisji Socjalnej.
 2. Omówienie występujących w praktyce modeli Komisji Socjalnej.
 3. Przeanalizowanie zasad tworzenia regulaminu Komisji Socjalnej.
 4. Ustalenie podstawowego zakresu kompetencji Komisji Socjalnej.

 

IX. Fundusz socjalny – konsekwencje nieprzestrzegania przepisów

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 1. Omówienie rodzajów i zakresu odpowiedzialności dotyczącej działalności socjalnej.
 2. Wskazanie osób, które z ramienia pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie ZFŚS.
 3. Przedstawienie uprawnień w zakresie karania przysługujących inspektorom pracy.

 

X. Opodatkowanie i składki ZUS

Kwestie związane z rozliczaniem podatku dochodowego i odprowadzaniem składek do ZUS od świadczeń przyznanych z ZFŚS.

 1. Przepisy dotyczące podatku dochodowego od świadczeń wypłacanych z ZFŚS.
 2. Zasady uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń z ZFŚS.
 3. Nieprawidłowości w zakresie rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy – wybrane zagadnienia.

 

XI. RODO a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 1. Ochrona danych osobowych, przepisy RODO w ustawie o ZFŚS.
 2. Dokumenty, jakich mogą żądać pracodawcy od osób uprawnionych do korzystania ze środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 3. Dokumentowanie przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego.

 

Katarzyna Gospodarowicz, ekspert prawa pracy i ubezpieczeń społecznych


Katarzyna Gospodarowicz – Szkolenia, wykładowca Polbi, Warszawa.


Katarzyna Gospodarowicz. Ekspert prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i radca prawny. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu spraw pracowniczych, specjalizuje się w problematyce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Katarzyna Gospodarowicz | Poznaj lepiej wykładowcę …

 

Jak wyglądają warsztaty – Fundusz socjalny krok po kroku?


✔ Uczestniczysz w spotkaniu online prowadzonym na żywo

✔ Korzystasz z doświadczenia i eksperckiej wiedzy wykładowcy – Katarzyny Gospodarowicz

✔ Poruszamy praktyczne aspekty tworzenia i gospodarowanie środkami funduszu socjalnego

✔ Masz bezpośredni kontakt z trenerem i możliwość zadawania na bieżąco pytań na czacie

✔ Wspólne ćwiczenia i analiza przykładów pozwalają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia

 

Zapraszamy osoby odpowiedzialne za działalność socjalną. Udział w praktycznych warsztatach dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych rekomendujemy przede wszystkim osobom zajmującym się na co dzień tematyką związaną z gospodarowaniem środkami ZFŚS.

 

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć. Zapraszamy na kurs o charakterze wykładowo-warsztatowym wykorzystujący rzeczywiste przykłady i najnowsze orzecznictwa sądowego do przybliżenia wszystkich zagadnień związanych z tematyką tworzenia i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Uczestnicy szkolenia będą mieli szansę zmierzyć się z najtrudniejszymi kazusami z zakresu funkcjonowania ZFŚS.

 

Szkolenie: ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


Kontakt z organizatorem. Polbi – Warszawa: telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Program

Fundusz socjalny krok po kroku. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,  aktualna wysokość odpisów, świadczenia, regulaminy socjalne, gospodarowanie środkami funduszu socjalnego. Warsztatowa forma prowadzenia szkolenia.

 

 

ZFŚS – SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA


 

 1. Przedstawienie przepisów prawa w zakresie tworzenia ZFŚS.
 2. Zdefiniowanie działalności socjalnej i zasad jej finansowania.
 3. Szczegółowe omówienie zasad tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).
 4. Wskazanie sytuacji, w których tworzenie funduszu socjalnego nie jest konieczne.
 5. Rozważenie możliwości modyfikacji przepisów ustawowych w kwestii tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

 1. Omówienie zasad finansowania ze środków ZFŚS.
 2. Wskazanie rodzajów działalności finansowanej ze środków ZFŚS.
 3. Przedstawienie osób uprawionych do otrzymania środków z ZFŚS.

 

 1. Przedstawienie sposobu obliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 2. Ustalanie przeciętnej liczy zatrudnionych.
 3. Omówienie sposobu dokonywania korekty odpisu na fundusz socjalny należnego za dany rok.
 4. Wskazanie skutków wadliwego wyliczenia i przekazania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

Świadczenia przyznawane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS):

  • paczki dla dzieci,
  • karnety do klubu fitness,
  • zapomogi,
  • „Wczasy pod gruszą”,
  • wycieczki i imprezy zbiorowe,
  • pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS,
  • świadczenia na rzecz emerytów i rencistów,
  • dopłaty z funduszu socjalnego do wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • świadczenia rzeczowe i bony.

 

 1. Omówienie kryteriów stosowanych przez pracodawców przy ustalaniu prawa do przyznawania świadczeń socjalnych finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 2. Przeanalizowanie zasad dokumentowania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób ubiegających się o uzyskanie świadczeń z funduszu socjalnego.
 3. Stworzenie modelowego wzoru oświadczenia pracownika.
 4. Rozważenie skutków podania nieprawdziwych danych przez pracownika.
 5. Omówienie zagadnienia ochrony danych osobowych w składanych przez pracowników oświadczeniach.

 

 1. Omówienie trybu uzgadniania regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 2. Wskazanie na obligatoryjne i fakultatywne postanowienia regulaminu ZFŚS.
 3. Przedstawienie i wyjaśnienie najczęściej popełnianych błędów w zakładowych regulaminach socjalnych.

 

 1. Omówienie podstawowych zasad gospodarowania środkami funduszy socjalnych.
 2. Wskazanie na zasady postępowania z niewykorzystanymi środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

 1. Wskazanie roli i funkcji Komisji Socjalnej.
 2. Omówienie występujących w praktyce modeli Komisji Socjalnej.
 3. Przeanalizowanie zasad tworzenia regulaminu Komisji Socjalnej.
 4. Ustalenie podstawowego zakresu kompetencji Komisji Socjalnej.

 

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 1. Omówienie rodzajów i zakresu odpowiedzialności dotyczącej działalności socjalnej.
 2. Wskazanie osób, które z ramienia pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie ZFŚS.
 3. Przedstawienie uprawnień w zakresie karania przysługujących inspektorom pracy.

 

Kwestie związane z rozliczaniem podatku dochodowego i odprowadzaniem składek do ZUS od świadczeń przyznanych z ZFŚS. 

 1. Przepisy dotyczące podatku dochodowego od świadczeń z ZFŚS.
 2. Zasady uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń z ZFŚS.
 3. Nieprawidłowości w zakresie rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy – wybrane zagadnienia.

 

 1. Ochrona danych osobowych, przepisy RODO w ustawie o ZFŚS.
 2. Dokumenty, jakich mogą żądać pracodawcy od osób uprawnionych do korzystania ze środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 3. Dokumentowanie przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego.

 

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 


Polbi - Uczymy tego na czym się znamy - Szkolenie ZFŚS.


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –  ZFŚS

Organizator szkolenia – Polbi, Warszawa

Program opracowała Katarzyna Gospodarowicz

Szkolenie online

Szkolenia online są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ (live webinar) obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 


Webinaria, szkolenia online, internetowe, zdalne kursy i warsztaty - Polbi.


 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer, laptop, tablet lub smartfon

🔊 Głośniki lub słuchawki

🌐 Stabilne podłączenie do Internetu

⚙️ Przeglądarka internetowa: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Przed szkoleniem otrzymasz link do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

GetResponse – wirtualna sala szkoleniowa


GetResoponse - Webinarowa platforma szkoleniowaNasi wykładowcy dzielą się wiedzą za pośrednictwem platformy szkoleniowej – Webinary GetResponse.

Katarzyna Gospodarowicz

Katarzyna Gospodarowicz – Prawnik, Radca prawny / Partner – Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. (SDZLEGAL Schindhelm), ekspert prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wykładowca prowadząca liczne szkolenia z zakresu spraw pracowniczych i autorka licznych specjalistycznych publikacji branżowych.

 

Radca prawny i wykładowca – prawo pracy i ubezpieczenia społeczne


Katarzyna Gospodarowicz - Radca prawny. Szkolenia - wykładowca i prelegent.

Katarzyna Gospodarowicz

Wykładowca: Katarzyna Gospodarowicz - Radca prawny, Polbi - Warszawa.  KATARZYNA GOSPODAROWICZ

 

Katarzyna Gospodarowicz – specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Radca prawny, LL.M. German and Polish Law,  Partner Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. (SDZLEGAL Schindhelm)

Katarzyna Gospodarowicz – Ekspert, praktyk, wykładowca i prelegent | Poznaj lepiej wykładowcę

Radca prawny. Katarzyna Gospodarowicz jest radcą prawnym w 2012 roku wpisaną na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (Numer wpisu: WR-2402). Reprezentuje klientów w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju.

 

Ekspert i praktyk prawa pracy ubezpieczeń społecznych. Katarzyna Gospodarowicz doradza spółkom polskim i zagranicznym w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w ujęciu krajowym i międzynarodowym.

 

Autorka liczny publikacji. Katarzyna Gospodarowicz jest autorką licznych artykułów publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Pracownika Samorządowego, Gazety Prawnej, Pulsu Biznesu, Personelu Plus, Serwisu Prawno-Pracowniczego czy Portalu Centrum Rekrutacyjne | Zobacz publikacje

 

Wykładowca i prelegent. Katarzyna Gospodarowicz prowadzi liczne szkolenia i uczestniczy jako prelegent w konferencjach podczas których prezentując zagadnienia i wyjaśniając wątpliwości pracowników firm różnego szczebla oraz pracodawcom. Specjalizuje się w problematyce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


FAKTURY, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PŁATNOŚCI

Płatności i faktury | Więcej informacji …

 

Konto bankowe

mBank S.A.  51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Faktury

Faktury w formacie PDF wysyłamy uczestnikom w dniu szkolenia. Na życzenie faktura może zostać wystawiona i przesłana wcześniej.

 

Terminy płatności

Nie pobieramy przedpłat ani zaliczek. Płatności prosimy dokonywać przelewem.

 • Przedsiębiorcy i firmy – termin płatności do 7 dni po szkoleniu.
 • Jednostki budżetowe i samorządowe – płatność do 21 dni po szkoleniu.
 • Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed zajęciami.

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi | Więcej informacji …

 

Zwolnienie kursów z podatku VAT

Nasze kursy są zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług | Więcej informacji…

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?

Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie zajęć, zaświadczenie/certyfikat o ukończenia szkolenia.

Zakładowy fundusz socjalny – ZFŚS 2022. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, uprawnienie do korzystania, rodzaje świadczeń. Praktyka prowadzenia działalności socjalnej pracodawcy, wysokości odpisów, dokumentacja i regulaminy. Fundusz Socjalny pracowników i emerytów.

 


ZFŚS – Warsztaty w godz. 10:00-15:00. Zajęcia dotyczące ZFŚS rozpoczynamy o 10-tej. Poszczególne części oddzielone są przerwami. Na godzinę 15:00 zaplanowane jest zakończenie kursu dotyczącego prowadzenia działalności socjalnej.

 


Cel edukacyjny. Szkolenie „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS” ma na celu pogłębienie i usystematyzowanie wiadomości z zakresu tworzenia i dokonywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz prowadzenia działalności socjalnej w zakładzie pracy. Zajęcia przybliżą również problematykę odprowadzania składek na ZUS i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz stosowania ulg i zwolnień podatkowych wiążących się z dysponowaniem środkami funduszu.

 


Co szczegółowo omawiamy podczas szkolenia? Podczas zajęć dotyczący ZFŚS zwrócimy szczególną uwagę na:

 


ZFŚS – Zakładowa działalność socjalna. Jak prawidłowo prowadzić działalność socjalną omawiamy podczas kursu gospodarowania środkami funduszu socjalnego prezentującego najnowsze zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i w przepisach podatkowych. Przedstawiamy i omawiamy aktualny stan prawny i sygnalizujemy najbliższe zmiany przepisów.

 


COVID-19 a zmiany w przepisach ZFŚS. Omawiamy sposoby zmniejszenia obowiązków socjalnych z powodu pandemii, tymczasowe zwiększenie zwolnień PIT na świadczenia z funduszu.

 


Regulamin socjalny. Zasady tworzenia regulaminu zakładowego funduszu socjalnego krok po kroku. Pojęcia używane w sporządzaniu regulaminu socjalnego. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych, komisje socjalne.

 


Fundusz Socjalny – warsztatowa forma zajęć. Tworzenie, rozliczanie i dokumentowania wydatków z funduszu socjalnego w praktyce (wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego, umowa pożyczki mieszkaniowej).

 


RODO i egzekucja ze świadczeń socjalnych. Odczytywanie zajęcia innych wierzytelności. Pełne czy ograniczone potrącenia. Współpraca z organem egzekucyjnym. RODO – przetwarzanie danych osobowych w działalności socjalnej. Zasady gromadzenia dokumentów w świetle regulacji RODO.

 


Analiza trudniejszych przypadków (case study). Omówienie konkretnych przykładów związanych z przyznawaniem pomocy socjalnej oraz odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia dotyczące zgłaszanych wątpliwości wynikających z codziennej praktyki przy organizowaniu działalności socjalnej.

 


Praktyczny charakter szkolenia. Katarzyna Gospodarowicz poprowadzi szkolenie w sposób praktyczny, ilustrując problemy zawiązane z działalnością socjalną konkretnymi przykładami z życia. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 


Metoda realizacji kursu ZFŚS. Szkolenie ma charakter praktyczny a zajęcia prowadzone są w formie warsztatów. Podczas zajęć zostanie zaprezentowany sposób sporządzania wielu dokumentów związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, ze zwróceniem uwagi na trudniejsze aspekty. Budzące wątpliwości i kontrowersje zagadnienia zostaną przedstawione na przykładach. Omawiana tematyka zostanie zilustrowana najciekawszymi wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów.

 


Case study czyli konkretne przykłady. Podczas szkolenia dotyczącego ZFŚS wykładowca dokona analizy konkretnych sytuacji, które mają miejsce lub z którymi można się spotkać podczas tworzenia, rozliczania i dokumentowania wydatków z funduszu socjalnego. Studium przypadku obejmie:

 1. analizę wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego,
 2. regulamin działania komisji socjalnej,
 3. analizę umowy pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 4. analizę krok po kroku przykładowego regulaminu zakładowego funduszu socjalnego.

 


Pytania, na które udzielimy odpowiedzi. W jaki sposób można zrezygnować z tworzenia ZFŚS w przypadku działającej w firmie czy przedsiębiorstwie zakładowej organizacji związkowej? Czy w przypadku pracodawcy, u którego nie funkcjonuje organizacja związkowa lub małego pracodawcy istnieje możliwość zrezygnowania z tworzenia funduszu oraz wypłaty świadczeń urlopowych? Co stanowi podstawę naliczenia odpisów na ZFŚS – kwota przeciętnego wynagrodzenia. Sposób ustalania przez pracodawcę przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym. Jeżeli pracownik nie złoży dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów czy może to być podstawą do wstrzymania wypłaty środków z Funduszu Socjalnego? Czy przy braku zgody związków zawodowych pracodawca może wprowadzać zmiany do regulaminu ZFŚS? Wydatkowanie i rozliczanie świadczeń socjalnych przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z takiej pomocy. Najczęściej popełniane błędy związane z ZFŚS, stanowisko organów kontrolujących fundusz socjalny.

 


Materiały szkoleniowe. Uczestnik szkolenia poświęconego praktycznym aspektom funkcjonowania funduszu socjalnego (ZFŚS) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

 


Certyfikat, zaświadczenie. Osobom biorącym udział w szkoleniu o funduszu socjalnym wydajemy imienne potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.

 


Szkolenie zamknięte. Możesz także zamówić szkolenie wewnętrzne. Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją zamkniętego szkolenia dotyczącego praktycznych aspektów tworzenia, wysokości odpisów i świadczeń, regulaminów socjalnych oraz gospodarowania środkami funduszu socjalnego, to prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | zapytania ofertowego

 


Kluczowe informacje. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS 2022 | Działalność socjalna i zasad finansowania ZFŚS, osoby uprawione do otrzymania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rodzaje i kryteria przyznawania świadczeń socjalnych, regulamin ZFŚS, opodatkowanie i składki ZUS | Doświadczony wykładowca – Katarzyna Gospodarowicz | Zajęcia na żywo online – live webinar | Możliwość zamówienia szkolenia wewnętrznego | Czas trwania: około 5 godzin | Cena katalogowa: 448 PLN (VAT zw.)

 


Kontakt z organizatorem. Polbi – Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro czynne w godzinach 9:00 – 17:00, telefon: 22 629 13 88, e-mail: biuro@polbi.com.pl

Zapisz się

Cena dla jednej osoby:
448 zł 348 zł *

* - promocja obowiązuje do 08-07-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
448 zł 348 zł *

* - promocja obowiązuje do 05-09-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
448 zł 348 zł *

* - promocja obowiązuje do 24-10-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Cena dla jednej osoby:
448 zł 348 zł *

* - promocja obowiązuje do 12-12-2022 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Wybierz edycję:

Termin: 14-07-2022

Czwartek, zajęcia w godz. 10:00-15:00

Szkolenie online

14.07.2022 | Warsztaty online

Termin: 08-09-2022

Czwartek, zajęcia w godz. 10:00-15:00

Szkolenie online

08.09.2022 | Warsztaty online

Termin: 27-10-2022

Czwartek, zajęcia w godz. 10:00-15:00

Szkolenie online

27.10.2022 | Warsztaty online

Termin: 15-12-2022

Czwartek, zajęcia w godz. 10:00-15:00

Szkolenie online

15.12.2022 | Warsztaty online

Skip to content