logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS. Szkolenie on-line.

Zakładowy fundusz socjalny - zasady tworzenia, uprawnienie do korzystania, rodzaje świadczeń. Działalność socjalna w czasie epidemii, wysokości odpisów, dokumentacja i regulaminy.

ZFŚS – Szkolenie on-line. Fundusz socjalny krok po kroku – zasady tworzenia, wysokość odpisów, świadczenia, regulaminy socjalne, gospodarowanie środkami funduszu socjalnego. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w praktyce. RODO – dane osobowe na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego.

Najnowsze i planowane zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i w przepisach podatkowych. Aktualne problemy i analiza trudniejszych przypadków dotyczących ZFŚS. Jak udzielać pomocy podczas pandemii? Webinarium prowadzi Renata Majewska.

 

🗓️ 29 stycznia 2021 roku (piątek) – Termin gwarantowany!

 

🖥️ SZKOLENIE ON-LINE


Tytuł: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS.

Prowadząca szkolenie: Renata Majewska.


🌐 Webinarium: Interaktywne szkolenie on-line na żywo.

🕘 Czas trwania: 1 dzień, zajęcia w godzinach 10:00-16:00.


Cena: 290 zł netto / 290 zł brutto za osobę*).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Szkolenie on-line.

ZFŚS – Zasady tworzenia, wysokość odpisów, świadczenia. Szkolenie on-line.

 

ZFŚS – Zakładowa działalność socjalna

Kurs gospodarowania środkami funduszu socjalnego prezentujący najnowsze zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i w przepisach podatkowych.

 

✅ Najnowsze zmiany w przepisach ZFŚS

Sposoby zmniejszenia obowiązków socjalnych z powodu pandemii, tymczasowe zwiększenie zwolnień PIT na świadczenia z funduszu.

 

Regulamin socjalny

Zasady tworzenia regulaminu zakładowego funduszu socjalnego krok po kroku. Pojęcia używane w sporządzaniu regulaminu socjalnego. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych, komisje socjalne.

 

Fundusz Socjalny – warsztatowa forma zajęć

Tworzenie, rozliczanie i dokumentowania wydatków z funduszu socjalnego w praktyce (wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego, umowa pożyczki mieszkaniowej).

 

✅ RODO i egzekucja ze świadczeń socjalnych

Odczytywanie zajęcia innych wierzytelności. Pełne czy ograniczone potrącenia. Współpraca z organem egzekucyjnym. RODO – przetwarzanie danych osobowych w działalności socjalnej. Zasady gromadzenia dokumentów w świetle regulacji RODO.

 

Analiza trudniejszych przypadków (case study)

Omówienie konkretnych przykładów związanych z przyznawaniem pomocy socjalnej oraz odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia dotyczące zgłaszanych wątpliwości wynikających z codziennej praktyki przy organizowaniu działalności socjalnej.

 

Opis szkolenia


Jednodniowy kurs internetowy o charakterze wykładowo-warsztatowym. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z uwzględnieniem najnowszych przepisów i ich interpretacji oraz planowanych zmian regulacji prawnych. Zagadnienia związane z tematyką tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Co to jest zakładowy fundusz socjalny, jak obliczać odpisy na ZFŚS i ich wysokość, kto może korzystać ze środków funduszu socjalnego? Najnowsze zmiany w opodatkowaniu świadczeń socjalnych wynikające z przepisów ustawy o ZFŚS oraz  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w zakresie zwolnień podatkowych dla świadczeń socjalnych).

 

Adresaci, grupa docelowa, profil uczestnika


Szkolenie internetowe Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce przeznaczone jest dla pracowników działu płac, księgowych i pracodawców. Kurs dla pracowników odpowiedzialnych za tworzenie i prowadzenie ZFŚS, dla reprezentantów załogi, przedstawicieli związków zawodowych, członków komisji socjalnych. Zapraszamy do udziału w interaktywnym szkoleniu on-line na żywo przede wszystkim osoby zajmujących się na co dzień tematyką związaną z gospodarowaniem środkami ZFŚS.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 40 ZŁ.

Zapłać za SZKOLENIE ON-LINE TYLKO 250 ZŁ !


Rabaty na szkolenia online - Oferta: Tanie godziny. Webinarium, Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.   

➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ – ZFŚS


🖥️ Szkolenie on-line | Webinarium | Internetowe zajęcia na żywo

 

Omówienie zasad tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 1. Obowiązek tworzenia funduszu socjalnego.
 2. Możliwość wyboru między prowadzeniem funduszu socjalnego a wypłatą świadczeń urlopowych – mali pracodawcy, zatrudniający poniżej 50 pracowników.
 3. Coroczna weryfikacja obowiązków socjalnych zakładu pracy na nowych zasadach na stan 1 stycznia.
 1. Obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi.
 2. Definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania.
 3. ZFŚS – dofinansowanie obiektów socjalnych.
 4. Tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.
 1. Pozyskiwanie danych osobowych na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego na nowych zasadach (po wdrożeniu rozporządzenia RODO) i wedle planowanych zmian.
 2. ZFŚS – katalog ustawowy osób uprawnionych: pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin.
 3. Osoby uprawnione na mocy regulaminu do korzystania ze świadczeń socjalnych.
 4. Czy można różnicować świadczenia socjalne między pracownikami i emerytami?
 1. Odmrożenie odpisów socjalnych w 2020 roku i nowa podstawa ich wymiaru.
 2. Ustalanie przeciętnego planowanego stanu zatrudnienia na potrzeby ZFŚS w przeliczeniu na pełne etaty.
 3. Statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty.
 4. Naliczenie i przekazanie I raty odpisów – do końca maja.
 5. Naliczenie i przekazanie II raty odpisów – do końca września.
 6. Korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia.
 1. Regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe).
 2. Analiza krok po kroku pojęć używanych w regulaminie socjalnym, np. członek rodziny, wspólne zaspokajanie potrzeb itd.
 3. Komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja, protokoły z posiedzeń).
 4. Kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp).
 5. Weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego).
 6. Zasady dokumentowania przyznawanej pomocy udzielanej z ZFŚS.
 7. Czas przechowywania dokumentów socjalnych (interpretacja UODO).

STUDIUM PRZYPADKU – Analiza krok po kroku wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego i regulaminu działania komisji socjalnej.

Rodzaje świadczeń przyznawanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz ich różnicowanie według kryterium socjalnego.

 1. Paczki dla dzieci.
 2. Karnety do klubu fitness.
 3. Zapomogi.
 4. „Wczasy pod gruszą” oraz organizacja wycieczek i imprez zbiorowych ze środków funduszu.
 5. Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS.
 6. Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów.
 7. Dopłaty z funduszu socjalnego do wypoczynku dzieci i młodzieży.
 8. Świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów.

STUDIUM PRZYPADKU – Analiza krok po kroku umowy pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS.

 1. Rozpoznawanie potrzeb socjalnych załogi – preliminarz socjalny.
 2. Budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu.
 3. Definicja rodziny w regulaminie socjalnym.
 4. Ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
 5. Ustalanie, zgodnie z przepisami o ZFŚS, średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.
 6. Ujmowanie w regulaminie ZFŚŚ innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego).
 7. Analiza i opracowanie wzoru wniosku o świadczenie socjalne.
 8. Procedura starań o świadczenia socjalne.

STUDIUM PRZYPADKU – Analiza krok po kroku przykładowego regulaminu ZFŚS.

 

Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w świetle najnowszych interpretacji ZUS i podatkowych, z uwzględnieniem wzrostu ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

 1. Zwiększenie limitów zwolnień PIT na mocy tarczy antykryzysowej.
 2. Świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy.
 3. Zasady ogólnego zwolnienia dla ZFŚS o charakterze składkowym i podatkowym.
 4. Ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.
 5. Zwolnienia świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.
 6. Ulgi z tytułu zapomóg wypłacanych z ZFŚS.

 

Rezygnacja z tworzenia ZFŚS przez dużych i małych pracodawców oraz zasady obniżania wysokości odpisów na fundusz socjalny.

 1. Sposoby na szybką minimalizację obowiązków socjalnych z powodu pandemii.
 2. Zmiana układu zbiorowego pracy.
 3. Modyfikacja regulaminu wynagradzania przez pracodawcę z i bez ZOZ.
 4. Informacja dla pracowników przekazywana do końca stycznia.

 

 1. Odczytywanie zajęcia innych wierzytelności.
 2. Pełne czy ograniczone potrącenia.
 3. Współpraca z organem egzekucyjnym.

 

Szkolenie on-line: Fundusz socjalny w zakładzie pracy. ZFŚS krok po kroku.

Oblicz odpis na fundusz socjalny, poznaj zasady przyznawania pomocy socjalnej i rodzaje świadczeń z ZFŚS.

 

Metoda realizacji kursu ZFŚS


Internetowe szkolenie ma charakter praktyczny a zajęcia prowadzone są w formie warsztatów. Prowadząca zwraca w szczególności uwagę na zmiany przepisów, które weszły w życie w ostatnim okresie. Podczas webinarium zostanie zaprezentowany sposób sporządzania wielu dokumentów związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, ze zwróceniem uwagi na trudniejsze aspekty. Budzące wątpliwości i kontrowersje zagadnienia zostaną przedstawione na przykładach. Omawiana tematyka zostanie zilustrowana najciekawszymi wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów.

 

Case study czyli konkretne przykłady


Podczas szkolenia dotyczącego ZFŚS wykładowca dokona analizy konkretnych sytuacji, które mają miejsce lub z którymi można się spotkać podczas tworzenia, rozliczania i dokumentowania wydatków z funduszu socjalnego.

Studium przypadku obejmie:

☑️  analizę wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego,

☑️  regulamin działania komisji socjalnej,

☑️  analizę umowy pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

☑️  analizę krok po kroku przykładowego regulaminu zakładowego funduszu socjalnego.

 

Wykładowca, prowadząca webinarium – Renata Majewska

Renata Majewska – Specjalista, ekspert, wykładowca Polbi

 

Pytania, na które udzielimy odpowiedzi


W jaki sposób można zrezygnować z tworzenia ZFŚS w przypadku działającej w firmie czy przedsiębiorstwie zakładowej organizacji związkowej? Czy w przypadku pracodawcy, u którego nie funkcjonuje organizacja związkowa lub małego pracodawcy istnieje możliwość zrezygnowania z tworzenia funduszu oraz wypłaty świadczeń urlopowych? Co stanowi podstawę naliczenia odpisów na ZFŚS – kwota przeciętnego wynagrodzenia. Sposób ustalania przez pracodawcę przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym. Jeżeli pracownik nie złoży dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów czy może to być podstawą do wstrzymania wypłaty środków z Funduszu Socjalnego? Czy przy braku zgody związków zawodowych pracodawca może wprowadzać zmiany do regulaminu ZFŚS? Wydatkowanie i rozliczanie świadczeń socjalnych przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z takiej pomocy. Najczęściej popełniane błędy związane z ZFŚS, stanowisko organów kontrolujących fundusz socjalny.

 

Cel edukacyjny


Szkolenie on-line „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS ” ma na celu pogłębienie i usystematyzowanie wiadomości z zakresu tworzenia i dokonywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz prowadzenia działalności socjalnej w zakładzie pracy. Zajęcia przybliżą również problematykę odprowadzania składek na ZUS i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz stosowania ulg i zwolnień podatkowych wiążących się z dysponowaniem środkami funduszu. Szkolenie uwzględnienia najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Prezentujemy aktualny stan prawny i sygnalizujemy najbliższe zmiany przepisów.

Opinie uczestników

Ocena szkolenia: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.Zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością (Certyfikat ISO 9001:2015) prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkolenia: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS.

➡️ Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Materiały dydaktyczne, zaświadczenie (certyfikat)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego funduszowi socjalnemu (ZFŚS) otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne | ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

 

Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i sugestie. | ➡️ Zobacz: Webinaria, szkolenia on-line.

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce. Szkolenie on-line. Webinarium - Polbi.

Wspólnie redagujemy zasady i treść regulaminu socjalnego w ramach ZFŚS.

 

Udział w szkoleniu – logowanie


Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępniamy uczestnikom szkolenia e-mailem dostęp do internetowej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS. Szkolenie on-line (webinarium).

ZFŚS – Szkolenie on-line może też obejmować tradycyjne zajęcia przy tablicy.

 

Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Działalność socjalna w praktyce - szkolenie online.

ZFŚS – Praktyczne wyliczanie odpisów na fundusz socjalny.

 

Praktyczny charakter szkolenia zdalnego


Wykładowca poprowadzi zdalne, interaktywne szkolenie na odległość w sposób praktyczny, ilustrując problemy zawiązane z działalnością socjalną konkretnymi przykładami z życia. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Kontakt z organizatorem


Kontakt z sprawie szkolenia online - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS.

Koordynator webinarium

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88.

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

Fundusz socjalny (ZFŚS) krok po kroku – zasady tworzenia, wysokość odpisów, świadczenia, regulaminy socjalne, gospodarowanie środkami funduszu socjalnego. Aktualny stan prawny, warsztatowa forma prowadzenia szkolenia.

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA


 

Omówienie zasad tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 1. Obowiązek tworzenia funduszu socjalnego.
 2. Możliwość wyboru między prowadzeniem funduszu socjalnego a wypłatą świadczeń urlopowych – mali pracodawcy, zatrudniający poniżej 50 pracowników.
 3. Coroczna weryfikacja obowiązków socjalnych zakładu pracy na nowych zasadach na stan 1 stycznia.

 

 1. Obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi.
 2. Definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania.
 3. ZFŚS – dofinansowanie obiektów socjalnych.
 4. Tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

 

 1. Pozyskiwanie danych osobowych na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego na nowych, obowiązujących od 4 maja 2019 roku zasadach (wdrożenie rozporządzenia RODO) i wedle planowanych zmian.
 2. ZFŚS – katalog ustawowy osób uprawnionych: pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin
 3. Osoby uprawnione na mocy regulaminu do korzystania ze świadczeń socjalnych.
 4. Czy można różnicować świadczenia socjalne między pracownikami i emerytami?

 

 1. Odmrożenie odpisów socjalnych w 2020 roku i nowa podstawa ich wymiaru.
 2. Ustalanie przeciętnego planowanego stanu zatrudnienia na potrzeby ZFŚS w przeliczeniu na pełne etaty.
 3. Statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty.
 4. Naliczenie i przekazanie I raty odpisów – do końca maja.
 5. Naliczenie i przekazanie II raty odpisów – do końca września.
 6. Korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia.

 

 1. Regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe).
 2. Analiza krok po kroku pojęć używanych w regulaminie socjalnym, np. członek rodziny, wspólne zaspokajanie potrzeb itd.
 3. Komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja, protokoły z posiedzeń).
 4. Kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp).
 5. Weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego).
 6. Zasady dokumentowania przyznawanej pomocy udzielanej z ZFŚS.
 7. Czas przechowywania dokumentów socjalnych (interpretacja UODO).

STUDIUM PRZYPADKU – Analiza krok po kroku wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego i regulaminu działania komisji socjalnej.

 

Rodzaje świadczeń przyznawanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz ich różnicowanie według kryterium socjalnego.

 1. Paczki dla dzieci.
 2. Karnety do klubu fitness.
 3. Zapomogi.
 4. „Wczasy pod gruszą” oraz organizacja wycieczek i imprez zbiorowych ze środków funduszu.
 5. Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS.
 6. Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów.
 7. Dopłaty z funduszu socjalnego do wypoczynku dzieci i młodzieży.
 8. Świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów.

STUDIUM PRZYPADKU – Analiza krok po kroku umowy pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS.

 

 1. Rozpoznawanie potrzeb socjalnych załogi – preliminarz socjalny.
 2. Budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu.
 3. Definicja rodziny w regulaminie socjalnym.
 4. Ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
 5. Ustalanie, zgodnie z przepisami o ZFŚS, średniego dochodu przypadającego na członka rodziny.
 6. Ujmowanie w regulaminie ZFŚŚ innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego).
 7. Analiza i opracowanie wzoru wniosku o świadczenie socjalne.
 8. Procedura starań o świadczenia socjalne.

STUDIUM PRZYPADKU – Analiza krok po kroku przykładowego regulaminu ZFŚS.

 

Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w świetle najnowszych interpretacji ZUS i podatkowych, z uwzględnieniem wzrostu ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

 1. Zwiększenie limitów zwolnień PIT na mocy tarczy antykryzysowej.
 2. Świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy.
 3. Zasady ogólnego zwolnienia dla ZFŚS o charakterze składkowym i podatkowym.
 4. Ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży.
 5. Zwolnienia świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.
 6. Ulgi z tytułu zapomóg wypłacanych z ZFŚS.

 

Rezygnacja z tworzenia ZFŚS przez dużych i małych pracodawców oraz zasady obniżania wysokości odpisów na fundusz socjalny.

 1. Sposoby na szybką minimalizację obowiązków socjalnych z powodu pandemii.
 2. Zmiana układu zbiorowego pracy.
 3. Modyfikacja regulaminu wynagradzania przez pracodawcę z i bez ZOZ.
 4. Informacja dla pracowników przekazywana do końca stycznia.

 

 1. Odczytywanie zajęcia innych wierzytelności.
 2. Pełne czy ograniczone potrącenia.
 3. Współpraca z organem egzekucyjnym.

 

Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

 


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS

Szkolenie 1-dniowe. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program opracowała Renata Majewska.

Szkolenie on-line


Szkolenia on-line są nowoczesną, zdalną formą prowadzenia zajęć umożliwiającą przesyłanie uczestnikom zajęć relacji „na żywo„ obejmującej prelekcje, wykłady i ćwiczenia oraz zapewniającą  dostęp do przygotowanych prezentacji.

 

Szkolenie online, webinar, internetowe kursy i warsztaty - Polbi.

 

Wymagane sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – najnowsze oficjalne wersje: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Zaproszenie na szkolenie internetowe


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie otrzymasz e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zachęcamy do odwiedzenia tzw. wirtualnej poczekalni aby sprawdzić poprawności połączenia.

 

Zajęcia na żywo i stały kontakt z prowadzącym


Webinaria to internetowy format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Interaktywny i stały kontakt z prowadzącym webinarium możliwy jest za pośrednictwem czatu.

 

Chcesz uczestniczyć w szkoleniu on-line?


Zapisz się na szkolenie on-line a my za pośrednictwem poczty elektronicznej zajmiemy się całą resztą: poinformujemy o przyjęciu zgłoszenia, potwierdzimy termin webinarium, prześlemy linki z zaproszeniem na zajęcia internetowe, udostępnimy materiały szkoleniowe oraz wyślemy zaświadczenie o uczestnictwie szkoleniu.

 

Udział w zajęciach on-line


Klikając na link przesłany mailem uczestnik dostaję się bezpośrednio na stronę szkolenia on-line.

 

WEBINARIUM | SZKOLENIE ON-LINE | ZAJĘCIA ZDALNE


 • Webinarium to internetowe szkolenie w formie zdalnej  z relacją na żywo.
 • Zajęcia realizowane są podobnie jak stacjonarne szkolenia otwarte.
 • Podczas zajęć uczestnicy widzą prelegenta i przygotowane prezentacje.
 • Dzięki dostępowi do czatu można zadawać pytania prowadzącemu szkolenie.

Zdobywaj i uaktualniaj wiedzę i umiejętności oraz podnoś swoje kompetencje bez wychodzenia z domy czy biura!

 

Renata Majewska

 

Renata Majewska – Wykładowca, trener, dydaktyk, szkoleniowiec.


Renata Majewska - Wykładowca, ekspert, specjalista prawa pracy.

Renata Majewska.

Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu:

☑️ wynagrodzeń, kalkulacji i list płac oraz potrąceń,

☑️ akt osobowych, zatrudniania i zwalniania pracowników,

☑️ egzekucji sądowej i administracyjnej z wynagrodzeń.

➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Renata Majewska to wykładowca z bogatym doświadczeniem dydaktycznym. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła setki szkoleń z zakresu prawa pracy, potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków wynikających z egzekucji sądowej i administracyjnej, szeroko pojętego prawo pracy (w tym dotyczące akt osobowych pracowników, zatrudniania i zwalniania pracowników w praktyce). Bierze udział jako prelegent w ogólnopolskich konferencjach i sympozjach dla praktyków z zakresu kadry i  płace.

 

Renata Majewska – Szkolenia, Polbi: prawo pracy, wynagrodzenia, lista płac, potrącenia i egzekucja.

Od wielu lat współpracujemy z Panią Renatą Majewską w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa pracy – Polbi, Warszawa.

 

Specjalizacja, zakres prowadzonych szkoleń


Przeszkoliła już tysiące osób omawiając szczegółowo najnowsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, działalności socjalnej, prowadzenia dokumentacji pracowniczej przybliżając tematykę rozliczania wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców wynikających z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i umowa o dzieło) i kontraktów menedżerskich oraz prezentując zagadnienia związane z czasem pracy.

 

Renata Majewska – opinie uczestników szkoleń

 

Renata Majewska jest wysoko oceniana przez uczestników warsztatów i szkoleń za:

☑️ interesujący sposób prowadzenia zajęć,

☑️ umiejętne wiązanie teorii z praktyką,

☑️ jasne i przystępne przekazywanie wiedzy,

☑️ wysoki poziom przygotowania merytorycznego.

 

Oceny uczestników szkoleń potwierdzają wyniki anonimowych ankiet.

➡️ Zobacz, jak oceny otrzymuje Renata Majewska.

 

Metody prowadzenia zajęć

Większość szkoleń Renata Majewska prowadzi w formie warsztatów skupiając się na praktycznych aspektach wdrożenia zmian przepisów, a prezentowane wyliczenia przedstawia na przykładach. Uczestnicy szkoleń mogą na bieżąco zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości.

 


 

Renata Majewska – Więcej o wykładowcy…

Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem webinarium oraz przesłać potwierdzenie wniesionej opłaty.

 

POLBI – NUMER RACHUNKU BANKOWEGO


mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336

 

Numer rachunku bankowego - Polbi

 

IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Dodatkowy rabat na kurs zdalny (on-line)


W każdą środę dodatkowy rabat 40 zł. Zapłać za webinarium tylko 250 zł! Szkolenie on-line objęte ofertą – TANIE GODZINY. Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12. | ➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu.
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja webinarium – ZFŚS, działalność socjalna


Organizacja szkolenia on-line: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia on-line.

16:00 – Planowane zakończenie zajęć.

Poszczególne bloki zajęć oddzielają przerwy.

 

Interaktywne  szkolenie on-line na żywo (webinarium)


Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

 

Wymagania sprzętowe


🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.

 

Logowanie na zajęcia


🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

 

Szkolenia on-line, webinaria

 

Zalety szkoleń zdalnych


Dzięki szkoleniom realizowanym na odległość nie musicie Państwo dojeżdżać do miejsca szkolenia – wystarczy zalogować się na udostępnioną internetową platformę szkoleniową. Logowanie i obsługa jest łatwa i intuicyjna.

 

Zdalne, internetowe szkolenie on-line - ZFŚS.

 

Szkolenie on-line

Termin: 2021-01-29

Termin webinarium gwarantowany!

Cena dla osoby: 390 zł 290 zł *

Cena dla wielu osób: 340 zł / os. 290 zł / os. *

* - promocja obowiązuje do 2021-01-22 i pod warunkiem udzielenia zgód marketingowych.

Webinarium. Zajęcia w godz. 10:00-16:00.

Skip to content