Kontrast: A A
Czcionka: A A+
logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Excel w księgowości (2 dni). Warsztaty komputerowe. Szkolenie stacjonarne.

Excel dla księgowych. Praktyczne warsztaty komputerowe. Stacjonarny kurs 2-dniowy.

Arkusz kalkulacyjny Excel w praktyce. Excel w dziale księgowości. Stacjonarne warsztaty komputerowe – 2 dni zajęć. Kurs – MS Excel dla księgowych. Optymalizacja i zwiększenie wydajności z pracy działów księgowych i finansowych oraz rozliczeń i administracji biurowej. Na szkolenie zapraszamy osoby znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym. Warszawa, zajęcia prowadzi Maciej Derwisz.

 

🖥️ STACJONARNE WARSZTATY KOMPUTEROWE

Małe grupy. Jeden uczestnik – jedna ławka i jeden laptop. Przestronna sala. Wymagane odległości i środki do dezynfekcji.


Szkolenie: Excel w księgowości. Warsztaty komputerowe.

Prowadzący kurs: Maciej Derwisz.


🏢 Lokalizacja: Warszawa – centrum miasta.

🕘 Warsztaty: 2 dni, 16 godzin, zajęcia: 10:00 – 16:00.

 

Excel w księgowości. Szkolenie komputerowe dla księgowych. Warsztaty – Warszawa.

Zoptymalizuj swoją pracę w oparciu o narzędzia MS Excel – arkusz kalkulacyjny dla praktyków.

 

Tabele przestawne Excela w księgowości

Praktyczne zastosowanie tabel przestawnych w zestawieniach i analizach księgowych.

 

Funkcje dla księgowych w arkuszu kalkulacyjnym

Zastosowanie funkcji i tworzenie formuł w tabelach, raportach i sprawozdaniach księgowych. Dane księgowe pod pełną kontrolą.

 

Szybkie tworzenie zestawień i obróbka danych w Excelu

 Kompleksowe i błyskawiczne tworzenie raportów według zadanych kryteriów. Grupowanie informacji z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi filtrowania i sortowania.

 

Kurs Excela prowadzony metodą „Case study”

Warsztatowy charakter szkolenia stacjonarnego pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do praktycznego stosowania poznanych technik i narzędzi Excela w pracy działach księgowych.

 

Excel w księgowości. Warsztaty komputerowe dla praktyków. Polbi - Warszawa.

 

Excel – Cel edukacyjny szkolenia


Program kursu zastosowania Excela w księgowości oparty jest na bazie wieloletnich doświadczeń. Stacjonarne komputerowe warsztaty dla księgowych zostały przygotowane wyłącznie pod kątem sporządzania praktycznych narzędzi służących pomocą w codziennej pracy w działach księgowości i pokrewnych. Zobacz, jak dzięki Excelowi usprawnić pracochłonne czynności w dziale księgowości. Analizuj dane finansowe oraz twórz raporty przy użyciu arkusza kalkulacyjnego.

 

Czego chcemy nauczyć uczestników kursu?


Podczas zajęć prezentujących możliwości stosowania arkusza kalkulacyjnego Excel w księgowości szczególny nacisk zostanie położony na:

☑️ prawidłowe zaokrąglanie danych liczbowych,

☑️ prace z tabelami przestawnymi przy tworzeniu raportów i zestawień dla działów księgowości, rachuby, windykacji i innej,

☑️ wykorzystanie najważniejszych funkcji w tworzeniu finansowych raportów (JEŻELI(), SUMA.JEŻELI(), LICZ.JEŻELI(), SUMA.WARUNKÓW(), WYBIERZ(), LUB(), ORAZ(), ZAOKR() i inne),

☑️ zastosowania formantów w budowanych arkuszach,

☑️ wykorzystanie narzędzi Excela dla szybkiej obróbki danych (tekst jako kolumny, znajdowanie duplikatów, szukaj wyniku),

☑️ import i zabezpieczenie danych.

 

Profil słuchacza – adresaci szkolenia


Kurs wykorzystania Excela w pracy zawodowej przeznaczony jest głównie:

👥👤👥 dla osób pracujących w działach księgowych,

👥👤👥 dla osób pracujących w działach finansowych,

👥👤👥 dla osób pracujących w działach rozliczeń i administracji biurowej,

znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym i pragnących zapoznać się z bardziej zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

 

Wymagania wstępne dla uczestników kursu


Od uczestników kursu wykorzystania programu Excel w księgowości wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego. Co to znaczy?

Uczestnik szkolenia powinien:

☑️ znać podstawy edycji komórek,

☑️ umieć pisać proste odwołania (np. =A1 czy =A1+A2),

☑️ używać prostych funkcji (np. SUMA()),

☑️ wiedzieć, co to jest format danych w komórce (tekstowe, liczbowe, procentowe, daty, itd.),

☑️ zaznaczać i kopiować dane,

☑️ tworzyć proste zestawienia danych (tabele z nagłówkami i podsumowaniem).

 

Excel dla księgowych. Szkolenie - Warszawa.

 

Co daje księgowy lepsza znajomość arkusza kalkulacyjnego?


Podczas stacjonarnych zajęć prowadzonych w tradycyjnej formie postaramy się pokazać, jak dzięki zaawansowanym funkcjom Excela można:

 • zoptymalizować i zwiększyć wydajności z pracy z arkuszem (zarówno poprzez nowe rozwiązania, jak i optymalizację już znanych),
 • zwiększyć tempo pracy,
 • swobodniej posługiwać się formułami i funkcjami przydatnymi w działach księgowych, finansowych i administracyjno-biurowych,
 • dokonywać prostej analizy danych,
 • w praktyce stosować i korzystać z podstawowych makr.

 

Podnoszenie kwalifikacji – wyniesiona wiedza


Uczestnicy kursu prowadzonego w tradycyjnej formie po zakończeniu zajęć podniosą swoje umiejętności i zdobędą wiedzę z zakresu zaawansowanej obsługi programu Excel oraz powinni potrafić:

☑️ tworzyć zestawienia kosztów i przychodów w postaci tabelarycznej,

☑️ posługiwać się tabelą przestawną w tworzeniu zestawień finansowo-księgowych,

☑️ używać tabel przestawnych dla sporządzania kluczowych informacji z zakresu należności i zobowiązań, kosztów i przychodów i innych,

☑️ sprawniej posługiwać się formułami Excela,

☑️ wykorzystywać najbardziej znaczące funkcje przy tworzeniu raportów finansowo-księgowych, ze znaczącym naciskiem na funkcję JEŻELI() i pokrewne,

☑️ odnajdywać zduplikowane dane,

☑️ zwiększyć skuteczność importu danych,

☑️ chronić dane komórek arkusza.

 

Metoda realizacji kursu „Excel w księgowości”


Kurs zastosowania Excela w księgowości realizowany jest w formie praktycznych, samodzielnie wykonywanych ćwiczeń na częściowo przygotowanych wcześniej arkuszach pod kierownictwem i z pomocą trenera.

W trakcie pracy trener wyświetla na ekranie rzutnika rozwiązania ćwiczeń wspomagając tym samym pracę samodzielną. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy i nierzadko zmusza do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji o zastosowanych rozwiązaniach.

 

EXCEL – RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


🖥️ Stacjonarne warsztaty komputerowe

 

Omówienie niezwykle ważnego a najczęściej popełnianego błędu w działach księgowości związanego z zaokrąglaniem liczb w Excelu („suma z kalkulatora nie pokrywa się z sumą w arkuszu”) wraz z przedstawieniem odpowiednich rozwiązań.

 1. Omówienie najczęściej popełnianego błędu przy zaokrąglaniu liczb – nieprawidłowego formatowania liczb w komórce.
 2. Przedstawienie funkcji zaokrąglających liczby (ZAOKR(), ZAOKR.DÓŁ(), ZAOKR.GÓRA(), ZAOKR.W.DÓŁ(), ZAOKR.W.GÓRĘ() i inne).
 3. Szczegółowe omówienie najważniejszej funkcji zaokrąglającej z przykładami – ZAOKR().
 4. Możliwość wykorzystania formatowania liczb przy zaokrąglaniu liczb – ustawienia w opcjach programu Excel.

Zastosowanie zestawienia obrotów i sald importowanego z programów finansowo-księgowych do tworzenia raportów i zestawień.

 1. Import zestawienia obrotów i sald kont księgowych.
 2. Przykład tworzenia raportów – rozbicie kosztów rodzajowych na odpowiednie miejsca powstania kosztów (MPK).
 3. Zastosowanie funkcji JEŻELI() przy budowie formuł wykorzystywanych w raporcie.
 4. Możliwość zastosowania narzędzia list przy wyborze danych w komórce – ograniczenie danych.
 5. Możliwość kontroli wprowadzonych danych poprzez wykorzystanie narzędzia „kontroli wprowadzonych danych” – generacja komunikatów i walidacja danych w komórce.
 6. Przykład tworzenia raportów – raport graficzny.
 7. Tworzenie wykresów na podstawie zestawienia obrotów i sald.
 8. Możliwości edycji wykresów przy ich wydruku i eksporcie do Worda.
 9. Przykład tworzenia raportów – tabela przestawna zestawienia kosztów rodzajowych.
 10. Omówienie zastosowania i budowy tabel przestawnych w Excelu jako rewelacyjne narzędzie do błyskawicznego tworzenia dowolnych zestawień.
 11. Tabela przestawna – płynna zmiana danych wejściowych, ukrywanie danych.
 1. Tworzenie zestawienia zobowiązań przeterminowanych w zależności od ilości dni opóźnienia.
 2. Sumowanie i konsolidacja danych.
 3. Wyliczenie wartości odsetek.
 4. Przykład tworzenia graficznie-obrazowanych raportów – wykorzystania formatowania warunkowego dla błyskawicznego zestawienia należności lub zobowiązań według pożądanych kryteriów.
 5. Przykład tworzenia raportów z możliwością ich wydruku – wykorzystanie tabel przestawnych dla płynnej generacji raportów związanych z zestawieniem i sumowaniem należności lub zobowiązań.
 6. Raporty dynamiczne – wykorzystanie kalendarza i funkcji daty i czasu przy zestawianiu danych.
 7. Omówienie formatowania wyświetlania dat w Excelu – różne sposoby prezentacji daty, dnia tygodnia i czasu.
 1. Tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat z wykorzystaniem szablonów.
 2. Ustalenie wyniku finansowego  – sumowanie kosztów i przychodów.
 3. Tworzenie informacji dodatkowej – na przykładzie omówienia fragmentu zestawiającego zestawienie środków trwałych z ich umorzeniem z podziałem na grupy rodzajowe.
 1. Przykład zestawienia kosztów paliw w odniesieniu na konkretne samochody.
 2. Przykład ustalenia kosztów uzyskania przychodów rachunków telefonicznych w zależności od kryteriów rozmów prywatnych i służbowych.
 3. Omówienie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO(), WYSZUKAJ.POZIOMO() przy wyborze konkretnych danych z zestawienia.
 1. Przykład zastosowania tabel dla sprawdzenia czy faktury nie uległy powieleniu, czy kwoty z faktur pokrywają się z danymi działów windykacji, czy nie nastąpiło przekłamanie numerów faktur.
 2. Przykład wykorzystania formatowania warunkowego przy duplikacji danych
 3. Przykład wykorzystania tabel. przestawnych przy wyszukiwaniu błędów związanych z powtarzaniem danych.

Wykorzystanie narzędzia „Tekst jako kolumny” do tworzenia zestawień i ich filtrowania i sortowania.

 1. Rewelacyjne narzędzie „Tekst jako kolumny” służące do podziału danych zapisanych w komórce na kilka kolumn (np. rozbicie imion i nazwisk zapisanych w jednej komórce na dwie oddzielne kolumny).
 2. Filtrowanie zestawień według zadanych kryteriów i wydruk ograniczonych raportów.
 3. Sortowanie danych w kolumnach raportów.
 1. Odczytywanie plików „xml” – na przykładzie kursów walu NBP.
 2. Proste przykłady kwerend danych – pobieranie danych z Internetu.
 1. Zabezpieczenie skoroszytu i poszczególnych arkuszy.
 2. Zabezpieczenie przed zmianami w komórkach.
 3. Ukrywanie kolumn i wierszy.
 4. Ukrywanie arkuszy.
 5. Przykład zastosowania blokowania danych przed dostępem osób niepożądanych.
 6. Przykład „łamania haseł arkusza” w sytuacji utraty hasła  – smutny wniosek: niestety nie ma możliwości pełnej ochrony arkusza przed ingerencją osób niepowołanych.

 

 

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia wykładowcy


Szkolenie komputerowe z wykorzystania Excela w księgowości jest efektywne i przeprowadzane przez wykładowcę z wieloletnim stażem i doświadczeniem dydaktycznym. Prowadzącego cechuje przy tym nadzwyczajna cierpliwość, co zapewnia, że zdecydowana większość absolwentów jest w bardzo dobrym stopniu przygotowanych do efektywniejszej pracy dzięki posługiwaniu się arkuszem kalkulacyjnym.

 

Maciej Derwisz – wykładowca, trener

 

Excel dla księgowych – zakres szkolenia


Excel – Kurs praktycznego zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w działach księgowości, finansowych i pokrewnych. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego. Tworzenie praktycznych narzędzi (m. in. zarządzanie należnościami i zobowiązaniami, zestawienie obrotów i sald, sprawozdanie finansowe, i inne). Praca z tabelami danych – tabele przestawne. Narzędzia duplikatów, tekst grupowany kolumnami, salda kont. Zabezpieczenie i import danych.

 

Opinie uczestników szkolenia

Szkolenie - Excel w księgowości. Oceny uczestników kursu. Polbi - Warszawa.W Polbi prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług.

Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje kursu: „Excel w księgowości. Warsztaty komputerowe.”.

➡️ Oceny Szkolenia – Anonimowe ankiety uczestników szkoleń.

 

Organizacja szkolenia


Pierwszego dnia zajęć na kursie obsługi Excela od godziny 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników. Rozpoczęcie zajęć pierwszego i drugiego dnia następuje o godzinie 10-tej.O godzinie 13:00 zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik kursu poświęconego praktycznej nauce obsługi i wykorzystywanie Excela w księgowości otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz imienne „Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane zgodnie z przepisami MEN potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.

Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

 

Kontakt w sprawie szkolenia


Excel w księgowości. Kontakt z sprawie szkolenia. Kurs dwudniowy. Warszawa, Zamość, Biała Podlaska.Koordynator szkolenia

Joanna Ajdys

tel. 22 629 13 88.

szkolenia@polbi.pl

Program

Omówienie niezwykle ważnego a najczęściej popełnianego błędu w działach księgowości związanego z zaokrąglaniem liczb w Excelu („suma z kalkulatora nie pokrywa się z sumą w arkuszu”) wraz z przedstawieniem odpowiednich rozwiązań.

 1. Omówienie najczęściej popełnianego błędu przy zaokrąglaniu liczb – nieprawidłowego formatowania liczb w komórce.
 2. Przedstawienie funkcji zaokrąglających liczby (ZAOKR(), ZAOKR.DÓŁ(), ZAOKR.GÓRA(), ZAOKR.W.DÓŁ(), ZAOKR.W.GÓRĘ() i inne).
 3. Szczegółowe omówienie najważniejszej funkcji zaokrąglającej z przykładami – ZAOKR().
 4. Możliwość wykorzystania formatowania liczb przy zaokrąglaniu liczb – ustawienia w opcjach programu Excel.

Zastosowanie zestawienia obrotów i sald importowanego z programów finansowo-księgowych do tworzenia raportów i zestawień.

 1. Import zestawienia obrotów i sald kont księgowych.
 2. Przykład tworzenia raportów – rozbicie kosztów rodzajowych na odpowiednie miejsca powstania kosztów (MPK).
 3. Zastosowanie funkcji JEŻELI() przy budowie formuł wykorzystywanych w raporcie.
 4. Możliwość zastosowania narzędzia list przy wyborze danych w komórce – ograniczenie danych.
 5. Możliwość kontroli wprowadzonych danych poprzez wykorzystanie narzędzia „kontroli wprowadzonych danych” – generacja komunikatów i walidacja danych w komórce.
 6. Przykład tworzenia raportów – raport graficzny.
 7. Tworzenie wykresów na podstawie zestawienia obrotów i sald.
 8. Możliwości edycji wykresów przy ich wydruku i eksporcie do Worda.
 9. Przykład tworzenia raportów – tabela przestawna zestawienia kosztów rodzajowych.
 10. Omówienie zastosowania i budowy tabel przestawnych w Excelu jako rewelacyjne narzędzie do błyskawicznego tworzenia dowolnych zestawień.
 11. Tabela przestawna – płynna zmiana danych wejściowych, ukrywanie danych.
 1. Tworzenie zestawienia zobowiązań przeterminowanych w zależności od ilości dni opóźnienia.
 2. Sumowanie i konsolidacja danych.
 3. Wyliczenie wartości odsetek.
 4. Przykład tworzenia graficznie-obrazowanych raportów – wykorzystania formatowania warunkowego dla błyskawicznego zestawienia należności lub zobowiązań według pożądanych kryteriów.
 5. Przykład tworzenia raportów z możliwością ich wydruku – wykorzystanie tabel przestawnych dla płynnej generacji raportów związanych z zestawieniem i sumowaniem należności lub zobowiązań.
 6. Raporty dynamiczne – wykorzystanie kalendarza i funkcji daty i czasu przy zestawianiu danych.
 7. Omówienie formatowania wyświetlania dat w Excelu – różne sposoby prezentacji daty, dnia tygodnia i czasu.
 1. Tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat z wykorzystaniem szablonów.
 2. Ustalenie wyniku finansowego  – sumowanie kosztów i przychodów.
 3. Tworzenie informacji dodatkowej – na przykładzie omówienia fragmentu zestawiającego zestawienie środków trwałych z ich umorzeniem z podziałem na grupy rodzajowe.
 1. Przykład zestawienia kosztów paliw w odniesieniu na konkretne samochody.
 2. Przykład ustalenia kosztów uzyskania przychodów rachunków telefonicznych w zależności od kryteriów rozmów prywatnych i służbowych.
 3. Omówienie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO(), WYSZUKAJ.POZIOMO() przy wyborze konkretnych danych z zestawienia.
 1. Przykład zastosowania tabel dla sprawdzenia czy faktury nie uległy powieleniu, czy kwoty z faktur pokrywają się z danymi działów windykacji, czy nie nastąpiło przekłamanie numerów faktur.
 2. Przykład wykorzystania formatowania warunkowego przy duplikacji danych
 3. Przykład wykorzystania tabel. przestawnych przy wyszukiwaniu błędów związanych z powtarzaniem danych.

Wykorzystanie narzędzia „Tekst jako kolumny” do tworzenia zestawień i ich filtrowania i sortowania.

 1. Rewelacyjne narzędzie „Tekst jako kolumny” służące do podziału danych zapisanych w komórce na kilka kolumn (np. rozbicie imion i nazwisk zapisanych w jednej komórce na dwie oddzielne kolumny).
 2. Filtrowanie zestawień według zadanych kryteriów i wydruk ograniczonych raportów.
 3. Sortowanie danych w kolumnach raportów.
 1. Odczytywanie plików „xml” – na przykładzie kursów walu NBP.
 2. Proste przykłady kwerend danych – pobieranie danych z Internetu.
 1. Zabezpieczenie skoroszytu i poszczególnych arkuszy.
 2. Zabezpieczenie przed zmianami w komórkach.
 3. Ukrywanie kolumn i wierszy.
 4. Ukrywanie arkuszy.
 5. Przykład zastosowania blokowania danych przed dostępem osób niepożądanych.
 6. Przykład „łamania haseł arkusza” w sytuacji utraty hasła  – smutny wniosek: niestety nie ma możliwości pełnej ochrony arkusza przed ingerencją osób niepowołanych.

Warszawa - Centrum LIM

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Warszawa, Centrum LIM, budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrum LIM – Budynek Hotelu Marriott. Ścisłe centrum, łatwy dojazd.


Maciej Derwisz

Maciej Derwisz – Wykładowca, trener, szkoleniowiec, ekspert.


Maciej Derwisz. Szkolenie i kursy. Polbi - Warszawa.Wykładowca i trener z bogatym doświadczeniem dydaktycznym.

Ekspert w zakresie rachunkowości  rozliczania płac i obsługi programów finansowo-księgowych.

➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Praktyk z bardzo bogatym doświadczeniem dydaktycznym. Ponad 25 lat czynnej nieprzerwanej pracy.

Działalność szkoleniowa obejmuje cykliczne kursy z zakresu:

 • dla głównych księgowych, w aspekcie rachunkowości zarządczej, majątku trwałego i obrotowego, rachunku kosztów i innych,
 • zaawansowane rozliczenia płac (rozliczenia wynagrodzeń, składek i świadczeń ZUS w różnych systemach płacowych) w ramach kursów kadrowo-płacowych,
 • obsługę programów finansowo-księgowych i pokrewnych,
 • obsługę programu „Płatnik” na poziomie podstawowym i zaawansowanym, w tym m. in. w powiązanych układach centrum –  oddziały (setki przeprowadzonych kursów od podstaw oraz bieżące omawianie aktualnych zmian),
 • wykorzystanie programu Excel, głównie w działach finansowych i pokrewnych na poziomie podstawowym i zaawansowanym, ze szczególnym uwzględnieniem logiki i poprawności tworzenia formuł,
 • tworzenie prostych aplikacji usprawniających pracę z wykorzystaniem VBA i VB.NET.

 

Wysokie oceny uczestników szkoleń

 

Maciej Derwisz posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy i  jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń.

Jak wykładowca ceniony jest za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

Maciej Derwisz współpracuje z firma POLBI od wielu lat.

 

Specjalizacja, realizowane szkolenia


Rachunkowość (plany kont, ewidencja i rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse, rachunek zysków i strat – sporządzanie  i wycena), krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, środki trwałe i inwestycje (ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja, inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

Maciej Derwisz specjalizuje się głównie w długoterminowych szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej (przeprowadzone setki kursów, w tym również w ramach projektów unijnych).

 

Tematyka prowadzonych szkoleń


Tematyka objęta zakresem realizowanych przez wykładowcę szkoleń:

 • Kurs księgowości – od podstaw.

 • Kurs na głównych księgowych.

 • Kurs kadrowo-płacowy.

 • Program Płatnik – Szkolenie od podstaw.

 • Nowy Płatnik – praktyczne warsztaty przy stanowiskach komputerowych.

 • Zastosowanie Excela w księgowości.

 • Excel w kadrach i płacach. Warsztaty komputerowe.

 • Optymalizacja pracy w Excelu.

 • Excel – Tabele przestawne.

 • Excel – Poznaj go jeszcze lepiej! Praktyka – kurs dla zaawansowanych.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia, kursy i praktyczne warsztaty prowadzone przez Macieja Derwisza!

Maciej Derwisz - wykładowca i trener.


Maciej Derwisz | ➡️ Więcej o wykładowcy …

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Excel w księgowości. Polbi – Warszawa.

Przedsiębiorcom, firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

 

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenia bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. serwis kawowy, obiad,
 3. materiały dydaktyczne,
 4. konsultacje w trakcie szkolenia,
 5. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

 

➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. Więcej informacji …

 

Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe.


Dofinansowanie szkoleń, wsparcie finansowe dla pracujących.Firmy i przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników mogą ubiegać się o środki wspierające pracodawców pragnących inwestować w kapitał ludzki.

Dofinansowanie można wykorzystywać na podnoszenie i aktualizację wiedzy. Więcej informacji …

Organizacja szkolenia – Excel w księgowości


Organizacja szkolenia - Excel w księgowości. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników (dzień pierwszy kursu).

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia (dzień pierwszy i drugi).

16:00 – Planowane zakończenie (dzień pierwszy i drugi).

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje 16 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Przerwy podczas zajęć


Podczas szkolenia zaplanowane są przerwy kawowe i czas przeznaczony na lunch.

 • Godzina lekcyjna/wykładowa trwa 45 minut.
 • Przerwa pomiędzy blokami zajęć trwa 15 minut.
 • Przerwa obiadowa na lunch trwa 30 minut.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Materiały dydaktyczne


Każdy uczestnik szkolenia”Excel w księgowości” otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

 

Szkolenia zamknięte, wewnętrzne, na zamówienie


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego pozwalające nabyć umiejętność obsługi programu Płatnik w formule zamkniętej prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content