logo

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

logo

22 629 13 88

biuro@polbi.com.pl

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

09:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku

Forma działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu

Dane do faktury

Dane kontaktowe

Uwagi

Faktura VAT 2020. Szkolenie stacjonarne.

Szkolenie - Faktura VAT 2020 w świetle obowiązujących przepisów. Prawa i obowiązki podatnika podatku VAT w zakresie dokumentowania.

Faktura VAT 2020 w praktyce. Szkolenie dotyczące dokumentowania transakcji (fakturowanie). Elementy niewadliwej faktury, prawidłowa dokumentacja i prowadzenie ewidencji dla celu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT). Kasy fiskalne. Odpowiedzialność karna w obszarze wystawiania oraz używania faktur VAT. Warsztaty prowadzi doradca podatkowy Marcin Perlikowski.

 

👥👤👥 | SZKOLENIE STACJONARNE / TRADYCYJNE

Małe grupy – maksymalnie 10 osób. Zapewniamy środki do dezynfekcji. Jeden uczestnik – jedna ławka oraz wymagane odległości.


Tytuł szkolenia: Faktura VAT 2020.

Prowadzący zajęcia: Marcin Perlikowski.


Lokalizacja: Warszawa – ścisłe centrum.

Szkolenie: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00-16:00.


Cena: 390 zł netto / 390 zł brutto za osobę (VAT zw.).

*) Cena obowiązuje w okresie trwania promocji i po udzieleniu zgód marketingowych.

 

Szkolenie - Faktura VAT 2020. Fakturowanie bez tajemnic. Polbi - Warszawa.


Możesz również wybrać | 🖥️ SZKOLENIE ON-LINE

 

Faktura VAT 2020 bez błędów

Faktura jako podstawowy dokument w obrocie gospodarczym. Niezbędne elementy niewadliwej faktury. Szkolenie dotyczące  zasad fakturowanie w praktyce. Prawidłowe dokumentowanie sprzedaży.

 

Prawidłowa faktura VAT

Informacje jakie muszą zwierać prawidłowe faktury VAT. Zasady wystawiania faktur, terminy i obowiązek podatkowy, refakturowanie, korekty, przypadki zagubienia lub zniszczenia faktury, stawki podatkowe. Najnowsze zmiany w zakresie kas fiskalnych.

 

Prawa i obowiązki podatnika

Omówienie bieżących regulacji normujących zasady wystawiania, przechowywania oraz przesyłania faktur VAT (w tym faktur elektronicznych). Odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa karnego w obszarze dotyczącym wystawiania oraz używania faktur VAT.

 

Najnowsze zmiany przepisów

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wprowadzone zmiany prawne oraz aktualne regulacje prawne odnośnie dokumentowania transakcji, głównie z uwzględnieniem praktycznej strony ich stosowania.

 

Matryca stawek VAT

Nowa, jednolita matryca stawek podatku od towarów i usług (VAT) – zasady prawidłowego stosowania.

 

Koronawirus (COVID-19)

Odzwierciedlenie w fakturach zdarzeń wynikających z zawieszania kontraktów w czasie epidemii.

 

 

Faktura VAT w świetle aktualnych przepisów – cel szkolenia


Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, jak należy rozumieć przepisy ustawy o podatku VAT oraz rozporządzeń wykonawczych odnośnie dokumentowania transakcji, z uwzględnieniem praktycznej strony ich stosowania. W trakcie zajęć omawiane są regulacje prawno-podatkowe dotyczące zasad fakturowania w oparciu o najnowsze przepisy ustawy oraz rozporządzenia wykonawczego normującego szczegółowo problematykę faktur VAT.

 

Adresaci szkolenia


Szkolenie kierujemy do osób pracujących w działach księgowości lub finansowych, działach sprzedaży bądź zakupów, działach handlowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców oraz właścicieli firm jak również do osób pragnących uzupełnić lub  uporządkować wiedzę w zakresie faktur VAT oraz wszystkich zainteresowanych najnowszymi zmianami w zasadach fakturowania i planowanymi, nowymi regulacjami prawnymi z obszaru ewidencji podatku od towarów i usług i prawidłowego wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania faktur VAT.

 

Faktura VAT 2020 – zagadnienia omawiane na szkoleniu


➡️ Faktura VAT jako podstawowy dokument stosowany w obrocie gospodarczym.

➡️ Niezbędne elementy jaki musi posiadać niewadliwa faktura VAT.

➡️ Terminy wystawiania faktur VAT w przypadku szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego.

➡️ Rodzaje dokumentów korygujących, sposób, warunki oraz terminy ich wystawiania.

➡️ Faktury VAT w transakcjach międzynarodowych oraz transakcjach nietypowych w kontekście regulacji prawnych wynikających z tzw. pakietu Quick Fixe.

➡️ Faktury elektroniczne – problemy praktyczne.

➡️ Zasady fakturowania obowiązujące w 2020 roku w przypadku podatników stosujących kasy rejestrujące (kasy fiskalne).

➡️ Kontrole biznesowe. Czym są kontrole biznesowe i jak należy je prowadzić?

➡️ Zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną w obszarze wystawiania oraz używania faktur VAT.

➡️ Wybrane orzecznictwo sądów oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie dokumentowania transakcji.

 

Zapraszamy na szkolenia z zakresu wystawiania faktur VAT – Polbi Warszawa.

Zasady wystawania i korygowania faktur VAT w praktyce – Zapraszamy na szkolenie.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA – FAKTURA VAT 2020


👥👤👥 | SZKOLENIE STACJONARNE / TRADYCYJNE

 

Faktura VAT 2020 w świetle obowiązujących przepisów – prawa i obowiązki podatnika podatku VAT w zakresie dokumentowania obrotu gospodarczego. Bieżące regulacje normując zasady wystawiania oraz przechowywania i przesyłania faktur VAT (w tym faktur elektronicznych). Odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa karnego w obszarze wystawiania oraz używania faktur VAT w 2020 roku.

 

I. Zakres stosowania przepisów o fakturach

Wskazanie zakresu regulacji prawnych odnoszących się do faktur VAT oraz wyjaśnienie, jak należy rozumieć wybrane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych zmian prawnych dotyczących dokumentowania transakcji.

II. Zagadnienia związane z dokumentowaniem transakcji dla potrzeb VAT

 1. Podstawowe elementy prawidłowej faktury VAT.
 2. Kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej w wystawionej fakturze?
 3. Rola symbolu PKWiU w dokumencie sprzedaży.
 4. Faktura VAT przy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami podatku od towarów i usług.
 5. Zasady numeracji faktur VAT.
 6. Jak prawidłowo określić w fakturze „datę dokonania lub zakończenia dostawy” lub „wykonania usługi” odpowiednio w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług?
 7. Zaokrąglanie kwot wykazanych w fakturze.
 8. Sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej.
 9. Dokumentowanie rabatów, opustów i skont.
 10. Przypadki obowiązkowego podpisywania faktur.
 11. Faktury wystawiane przez podatników podatku VAT zwolnionych.
 12. Faktury „walutowe”.
 13. Faktury VAT RR.
 14. Dopuszczalność dokonywania adnotacji na fakturze.
 15. Adnotacja na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”.
 16. Tryb i zasady wystawiania faktur dokumentujących pobranie zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi.
 17. Faktury uproszczone.
 18. Rodzaje dokumentów uznawanych za faktury w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur.

III. Dokumentowanie fakturami czynności nieodpłatnych

Dokumentowanie fakturami czynności nieodpłatnych uznanych w ramach tzw. „fikcji prawnej” za czynności odpłatne.

IV. Obowiązek podatkowy, terminy wystawiania faktur

Moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług a termin wystawiania faktury VAT.

V. Faktury i noty korygujące

Tryb i zasady wystawiania faktur korygujących. Termin, w którym należy ująć fakturę korygującą w ewidencji podatku VAT. Tryb i zasady wystawiania not korygujących.

VI. Elektroniczne faktury VAT

Faktury elektroniczne. Problemy praktyczne dotyczące posługiwania się elektronicznymi fakturami VAT.

VII. Faktury VAT wystawionych w trybie art. 108 ust. 1 ustawy

Problematyka faktur wystawionych w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT (zobowiązanie do zapłacenia podatku w kwocie wykazanej w fakturze).

VIII. Matryca stawek VAT

Nowa, jednolita matryca stawek podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzona od 1 lipca 2020 roku.

IX. Istota instytucji refakturowania – studia przypadków

 1. Przypadki uzasadniające refakturowanie w świetle tzw. kompleksowości świadczeń w kontekście tez wynikających z uzasadnienia wyroku TSUE w sprawie o sygnaturze C-42/14.
 2. Jak prawidło ustalić datę powstania obowiązku podatkowego w stosunku do refakturowanych czynności?
 3. Refakturowanie a wysokość stawki podatku VAT.
 4. Czy można refakturować dostawę towarów?
 5. Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz bieżące interpretacje organów podatkowych związane z refakturowaniem.
 6. Omówienie wybranych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w kontekście problematyki związanej z refakturowaniem.

X. Faktury VAT a COVID-19

Odzwierciedlenie w fakturach VAT zdarzeń wynikających z zawieszania kontraktów w dobie kryzysu (COVID-19).

 1. Korekty związane z opłaconymi i anulowanymi rezerwacjami (zaliczkami), anulowanymi kontraktami (wycofanie się z umowy).
 2. Udokumentowanie odstępnego (kary płaconej z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy).
 3. Ulga za złe długi – ujmowanie faktur wystawianych dla dłużników w deklaracji VAT i JPK od lipca 2020 roku.

XI. Kasy rejestrujące a faktury VAT

Zasady wystawiania faktur przez podatników stosujących kasy rejestrujące ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej ujawniania na paragonie numeru identyfikacyjnego nabywcy stosowanego na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

XII. Transakcje międzynarodowe

Dokumentowanie transakcji międzynarodowych w kontekście regulacji prawnych wynikających z tzw. pakietu Quick Fixe.

 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
 2. WDT oraz eksport towarów w ramach transakcji łańcuchowych.
 3. Międzynarodowe transakcje trójstronne.

XIII. Kontrole biznesowe

Kontrole biznesowe. Czym są kontrole biznesowe i jak należy je prowadzić ?

XIV. Faktura VAT – odpowiedzialność karna

Zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną w obszarze wystawiania oraz używania faktur VAT.

XV. Orzecznictwo sądowe oraz interpretacje urzędowe

Wybrane orzecznictwo sądów oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie problematyki związanej z fakturowaniem.

XVI. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania

Czas zarezerwowany na odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia. Konsultacje z zakresu zasad wystawiania prawidłowych faktur VAT w świetle obowiązujących przepisów. Wspólne zajęcia i czas na dyskusję to okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 

 

Wykładowca, prowadzący szkolenie


Marcin Perlikowski – prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej.

Marcin Perlikowski – wykładowca, szkoleniowiec.

 

Metoda prowadzenia zajęć


Wykłady i ćwiczenia na zajęciach związanych z prawidłowym dokumentowaniem transakcji za pomocą faktur VAT prowadzone są w oparciu o autorski program. Dzięki licznym przykładom oraz warsztatowej metodzie prowadzenia spotkania jego uczestnicy będą mogli w sposób kompleksowy zaktualizować swoje wiadomości z zakresu dokumentowania transakcji na potrzeby VAT.  Integralną częścią wykładu jest analiza prawno-podatkowa przedstawionych przez uczestników spotkania problemów z zakresu tematyki faktur VAT.

 

W każdą środę DODATKOWY RABAT 40 ZŁ.

Zapłać za SZKOLENIE TYLKO 350 ZŁ !


Rabaty na szkolenia - Oferta: Tanie godziny. Polbi - Warszawa.Szkolenie objęte ofertą – TANIE GODZINY.

Dokonaj zgłoszenia w środę w godzinach 10-12.

➡️ Szczegóły oferty – Tanie godziny.

 

Faktura VAT – zakres szkolenia


Prawidłowa dokumentacja i ewidencja dla celów podatku od towarów i usług. Aktualne regulacje, obowiązujące przepisy i najnowsze urzędowe interpretacje podatkowe. Problematyka podatku VAT związana z wystawianiem, potwierdzaniem odbioru faktury, korygowaniem, anulowaniem i rozliczaniem faktur VAT, terminami ewidencjonowania przychodu, kasami fiskalnymi, odroczonym terminem płatności za dostawę, transakcjami objętymi odwrotnym obciążeniem, korektami podatku należnego i naliczonego, właściwym i poprawnym prowadzeniem rejestrów VAT.

 

Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia poświęconego najnowszym zmianom dotyczącym zasad  prawidłowego wystawiania i przechowywania faktur VAT otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN „Zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające uczestnictwo w zajęciach.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

Opinie uczestników szkoleń podatkowych

Stale prowadzimy ocenę jakości oferowanych usług szkoleniowych. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń z zakresu podatków. Raporty – Oceny Szkolenia.

 

Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Wcześniejsze zgłoszenie na szkolenie „Faktura VAT” – Lepsza cena!

 • Uczestnicy otrzymują faktury w dniu szkolenia.
 • Termin płatności dla przedsiębiorców, firm, instytucji i urzędów wynosi 7 dni.
 • Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem.
 • Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.
 • Konto do wpłat: mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

| ➡️ Płatności – Szczegółowe informacje.

Kontakt w sprawie szkolenia


Szkolenie - Faktura VAT 2019. Kontakt w sprawie kursu w Warszawie prowadzonego przez Grzegorza Tomalę. Polbi - Kursy dla firm.

Koordynator szkolenia

Karol Nowicki

tel. 22 629 13 88

karol.nowicki@polbi.com.pl

Program

Szkolenie: Faktura VAT, zasady fakturowania. Polbi-Warszawa.

Faktura VAT 2020 w praktyce. Szkolenie dotyczące dokumentowania transakcji (fakturowanie). Elementy niewadliwej faktury, prawidłowa dokumentacja i prowadzenie ewidencji dla celu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT). Kasy fiskalne. Odpowiedzialność karna w obszarze wystawiania oraz używania faktur VAT. Warsztaty prowadzi doradca podatkowy Marcin Perlikowski.

 

Wskazanie zakresu regulacji prawnych odnoszących się do faktur VAT oraz wyjaśnienie, jak należy rozumieć wybrane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych zmian prawnych dotyczących dokumentowania transakcji.

 

 1. Podstawowe elementy faktury VAT.
 2. Kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej w wystawionej fakturze VAT?
 3. Rola symbolu PKWiU w dokumencie sprzedaży.
 4. Faktura VAT przy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami podatku od towarów i usług.
 5. Zasady numeracji faktur VAT.
 6. Jak prawidłowo określić w fakturze „datę dokonania lub zakończenia dostawy” lub „wykonania usługi” odpowiednio w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług.
 7. Zaokrąglanie kwot wykazanych w fakturze VAT.
 8. Sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej.
 9. Dokumentowanie rabatów, opustów i skont.
 10. Przypadki obowiązkowego podpisywania faktur VAT.
 11. Faktury wystawiane przez podatników podatku VAT zwolnionych.
 12. Faktury „walutowe”.
 13. Faktury VAT RR .
 14. Dopuszczalność dokonywania adnotacji na fakturze VAT.
 15. Adnotacja na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”.
 16. Tryb i zasady wystawiania faktur dokumentujących pobranie zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi.
 17. Faktury uproszczone.
 18. Rodzaje dokumentów uznawanych za faktury w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur VAT.

 

Dokumentowanie czynności nieodpłatnych uznanych w ramach tzw. „fikcji prawnej” za czynności odpłatne.

 

Moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług a termin wystawiania faktury VAT.

 

Tryb i zasady wystawiania faktur korygujących. Termin w którym należy ująć fakturę korygującą w ewidencji VAT. Tryb i zasady wystawiania not korygujących.

 

Faktury elektroniczne – problemy praktyczne.

 

Problematyka faktur wystawionych w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT (zobowiązanie do zapłacenia podatku w kwocie wykazanej w fakturze).

 

Nowa, jednolita matryca stawek podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzona od 1 lipca 2020 roku.

 

 1. Przypadki uzasadniające refakturowanie w świetle tzw. kompleksowości świadczeń w kontekście tez wynikających z uzasadnienia wyroku TSUE z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie C-42/14.
 2. Jak prawidło ustalić datę powstania obowiązku podatkowego w stosunku do refakturowanych czynności?
 3. Refakturowanie a wysokość stawki podatku VAT.
 4. Czy można refakturować dostawę towarów?
 5. Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz bieżące interpretacje organów podatkowych w obszarze problematyki związanej z refakturowaniem.
 6. Omówienie wybranych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz dyrektywy  2006/112/WE z dnia 28.11.2006  w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej  w kontekście problematyki związanej z refakturowaniem.

 

Odzwierciedlenie w fakturach VAT zdarzeń wynikających z zawieszania kontraktów w dobie kryzysu (COVID-19).

 1. Korekty związane z opłaconymi i anulowanymi rezerwacjami (zaliczkami), anulowanymi kontraktami (wycofanie się z umowy).
 2. Udokumentowanie odstępnego (kary płaconej z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy).
 3. Ulga za złe długi – ujmowanie faktur wystawianych dla dłużników w deklaracji VAT i JPK od lipca 2020 roku.

 

Zasady wystawiania faktur przez podatników stosujących kasy rejestrujące ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej ujawniania na paragonie numeru identyfikacyjnego nabywcy stosowanego na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

 

Dokumentowanie transakcji międzynarodowych w kontekście regulacji prawnych wynikających z tzw. pakietu Quick Fixe.

 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
 2. WDT oraz eksport towarów w ramach transakcji łańcuchowych.
 3. Transakcje trójstronne.

 

Kontrole biznesowe. Czym są kontrole biznesowe i jak należy je prowadzić?

 

Zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną w obszarze wystawiania oraz używania faktur VAT.

 

Wybrane orzecznictwo sądów oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie problematyki związanej z fakturowaniem.

 

Czas zarezerwowany na odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia. Konsultacje z zakresu zasad wystawiania prawidłowych faktur VAT w świetle obowiązujących przepisów. Wspólne zajęcia i czas na dyskusję to okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.

 


Szkolenie – Faktura VAT 2020

Czas trwania: 1 dzień, 6 godzin wykładowych. Organizator: Polbi – Warszawa.

Program szkolenia opracował Marcin Perlikowski.

Warszawa - Centrum miasta

Sale szkoleniowe zlokalizowane w samym centrum stolicy, w bezpośredniej bliskości Dworca Centralnego.

Centrum LIM, III piętro – budynek Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa


Central Tower, Centrum Konferencyjnym As-Bud – Al. Jerozolimskie 81, 00-001 Warszawa


Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty w centrum Warszawy.

Szkolenia w samym centrum Warszawy. Trafisz bez trudu. Dogodny dojazd.


Marcin Perlikowski

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, właściciel kancelarii podatkowej. Wykładowca współpracujący w zakresie szkoleń z firmą POLBI od wielu lat.

 

Marcin Perlikowski – Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, wykładowca.


Marcin Perlikowski - Wykładowca, prawnik i doradca podatkowy.Prawnik, praktyk i doradca podatkowy – nr wpisu 03207.

Biegły sądowy z zakresu podatków i rozliczeń podatkowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek prawo).

Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Prowadzi doradztwo podatkowe i działalność rachunkowo-księgową w ramach własnej kancelarii podatkowej.

| ➡️ Więcej o wykładowcy …

 

Doświadczenie zawodowe, wieloletnia praktyka


Wykładowca praktyk znający problemy nurtujące słuchaczy. Przeprowadził już tysiące godzin zajęć. Posiada potwierdzoną umiejętność przekazywania posiadanej wiedzy. W swojej karierze wykładowcy przeszkolił już tysiące osób z zakresu prawa podatkowego (PIT-PDOF, CIT-PDOP, VAT i VAT UE).

 

Marcin Perlikowski – wysokie oceny uczestników szkoleń


Wykładowca jest wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń za interesujący sposób prowadzenia zajęć, jasne i przystępne przekazywanie wiedzy, umiejętne wiązanie teorii z praktyką, wysoki poziom przygotowania merytorycznego, życzliwość, punktualność, rzetelność i kulturę osobistą.

 

 

Marcin Perlikowski | ➡️ Więcej o wykładowcy.

 


Zapraszamy do Polbi na szkolenia i warsztaty prowadzone przez Marcina Perlikowskiego!

TERMIN PŁATNOŚCI – 7 DNI!


Faktura - 7 dni na płatność za szkolenie: Faktura VAT 2020. Polbi – Warszawa.

✅  Firmom, instytucjom i urzędom proponujemy odroczony termin płatności *).

✅  Nie wymagamy i nie pobieramy przedpłat ani zaliczek przed rozpoczęciem szkolenia.

ZA FAKTURĘ MOŻNA ZAPŁACIĆ PO ZAJĘCIACH!


*) Na życzenie faktura może zostać wystawiona przed szkoleniem.

 

Faktura za szkolenie

Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia.

 

Płatności

Termin płatności za szkolenie dla firm i instytucji wynosi 7 dni.

Osoby fizyczne dokonują płatności przed szkoleniem na wskazany rachunek bankowy i przesyłają potwierdzenie dokonania wpłaty do organizatora.

 

Szkolenie bez podatku VAT

Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

mBank S.A. – 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


IBAN numer –  PL 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336


kod BIC/SWIFT –  BREXPLPWMBK

 

Co obejmuje opłata za szkolenie?


Cena szkolenia zawiera:

 1. udział w zajęciach,
 2. materiały dydaktyczne,
 3. konsultacje w trakcie szkolenia,
 4. zaświadczenie o ukończenia kursu.

 

Tanie godziny – rabaty na szkolenia

 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu


Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 2. Gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 3. Gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

| ➡️ Treść regulaminu udziału w szkoleniach Polbi.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT


Szkolenia bez VAT – usługi szkoleniowe zwolnione z podatku.Szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto. | ➡️ Więcej informacji …

 

Organizacja szkolenia – Faktura VAT 2020


Organizacja szkolenia – Faktura VAT 2020. Polbi - Warszawa.

9:30 – Rejestracja uczestników szkolenia.

10:00 – Rozpoczęcie szkolenia.

16:00 – Planowane zakończenie.

 

 

Ilość godzin wykładowych


Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych, gwarantując realizację programu i pozwalając zarezerwować czas na pytania uczestników zajęć i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

 

Rezultaty, efekty szkolenia – Faktura VAT 2020


Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom zajęć kompleksowej, praktycznej wiedzy dotyczącej faktur VAT.

▶️ Podczas szkolenia prowadzący szczegółowo omówi wszystkie zmiany wprowadzone w ostatnim czasie oraz przybliży plany nowelizacji regulacji prawnych z zakresu stosowanie np. kas fiskalnych w działalności gospodarczej.

▶️ Uczestnicy szkolenia uzyskają wyczerpujące informacje dotyczące definicji i treści prawidłowej faktury, terminów wystawania i faktur VAT, stosowania e-faktur, sankcji za wystawienie „pustej faktury” czy prowadzenia archiwum dla faktur papierowych i elektronicznych.

▶️ Uczestnicy zajęć nabędą umiejętność korygowania błędów w fakturach, anulowania faktury, rozliczania faktur korygujących, potwierdzania odbioru faktury korygującej czy stosowania zbiorczych faktur korygujących.

▶️ Osoby biorące udział w szkoleniu poznają prawa i obowiązki podatnika podatku VAT oraz najnowsze urzędowe interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądowe.

▶️ Szkolenie przybliży i zwróci uwagę na najczęściej popełniane błędy przy wystawianiu i księgowaniu faktur VAT oraz ewidencji wystawianych i otrzymanych faktur VAT-owskich.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, Certyfikat, Dyplom


Zaświadczenie, dyplom, certyfikat ze szkolenia, druk MEN, wzór dokumentu.„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia.

Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Szczegółowe informacje.

 

 

Masz wątpliwości lub pytania – zapytaj wykładowcę


Prowadzący szkolenie „Faktura VAT 2020” jest praktykiem i ekspertem z zakresu podatków, doradcą podatkowym oraz  wieloletnim wykładowcą. Warto skorzystać z jego szerokiej wiedzy dotyczącej podatku VAT. Zachęcamy uczestników zajęć do zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości. Spotkanie jest też okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania porad i wskazówek odnoście prawidłowych rozliczeń z tytułu podatku VAT. Szkolenie prowadzi Marcin Perlikowski.

 

Szkolenia zamknięte


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego, prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas | ➡️ zapytania ofertowego.

 

Posiadamy Certyfikat Jakości spełniający wymagania normy ISO 9001 : 2015

Certyfikat Jakości Polbi. Polityka Jakości, System Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001:2015.Instytucja zaświadczająca: QS Zürich AG

Data ważności certyfikatu: 2021-03-15.


System Zarządzania Jakością obejmuje przedmiot działalności: Organizacja i prowadzenie działalności edukacyjnej, kursów, szkoleń i doradztwa.

 


Kontakt w sprawie szkoleń i kursów z biurem Polbi - Warszawa.KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM.

Biuro – 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott.

Sekretariat czynny w godzinach 9:00 – 17:00.

Telefon: 22 629 13 88, Fax: 22 699 59 15.

Mail: biuro@polbi.com.pl

Aktualnie nie oferujemy tego szkolenia.

Szkolenie może być zrealizowane w formule zamkniętej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
telefoniczny: 22 629 13 88,
mailowy: biuro@polbi.com.pl.

Skip to content